مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) (قسمت سوم):

منتشر شده در تاریخ: جمعه 6 دی 1392

ماده ۲۱- راه نامه دریایی غیر قابل معامله:

 ARTICLE 21 NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILLS

 

الف ) راه نامه دریایی غیر قابل معامله ، به هر نامی که باشد، باید ظاهرا" در برگیرنده این موارد باشد :

A NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL, HOWEVER NAMED,MUST APPEAR TO:

1-      نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد:

1-INDICATES THE NAME OF THE CARRIER AND BE SIGNED BY:

·         توسط حمل کننده یانماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل کننده یا

THE CARRIER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE CARROER,OR

 ·         توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف فرمانده .

THE MASTER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE MASTER

 هر گونه امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده یا نماینده باید به عنوان حمل کننده ، فرمانده یا نماینده قابل شناسایی باشد.

ANY SIGNATURE BY THE CARRIER, MASTER OR AGENT MUST BE IDENTIFIED AS THAT OF THE CARRIER, MASTER OR AGENT.

هرگونه امضاء توسط نماینده باید نشان دهد که آیا نماینده برای یا از طرف حمل کننده یا بــــرای یا ازطــــرف فرمانده امضاء نموده است .

ANY SIGNATURE BY AN AGENT MUST INDICATE WHETHER THE AGENT HAS SIGNED FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER OR FOR OR ON BEHALF OF THE MASTER.

3-      بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:

2-INDICATE THAT THE GOODS HAVE BEEN SHIPPED ON BOARD A NAMED VESSEL AT THE PORT OF LOADING STATED IN THE CREDIT BY:

·              طی متن از پیش چاپ شده

PRE-PRINTED WORDING,OR

·               طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است .

AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE DATE ON WHICH THE GOODS HAVE BEEN SHIPPED ON BOARD.

تاریخ صدور راه نامه دریائی غیر قابل معامله به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر اینکه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که دراین صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری به عنوان تــــاریخ حمل تلقی خواهد شد.

THE DATE OF ISSUANCE OF THE NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT UNLESS THE NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL CONTAINS AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE DATE OF SHIPMENT,IN WHICH CASE THE DATE STATED IN THE ON BOARD NOTATION WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT.

اگر راه نامه دریایی غیر قابل معامــله شـــامل عبـــارت "کشتی مورد نظر" یا عبارت مشابه درارتبــاط با نام کشتی باشد، یادداشت بارگیری که به تاریخ حمل و نام کشتی واقعی اشاره کند الزامی است .

IF THE NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL CONTAINS THE INDICATION "INTENDED VESSEL" OR SIMILAR QUALIFICATION IN RELATION TO THE NAME OF THE VESSEL ,AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE DATE OF SHIPMENT AND THE NAME OF THE ACTUAL VESSEL IN REQUIRED.

4-      حمل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد.

3-INDICATE SHIPMENT FROM THE PORT OF LOADING TO THE PORT OF DISCHARGE STATED IN THE CREDIT.

اگر درراه نامه دریایی غیـــر قابل معــامـــــله به بندربارگیری مندرج در اعتبار به عنوان بندربارگیری اشاره نشده باشد یا اگر شامل عبارت " مـورد نظر" یا عبــــارت مشـابه در ارتباط با بنـــدر بارگیری باشد، یادداشت بارگیری شامل بندر بارگیــــــری مندرج در اعتبار ، تاریخ حمل و نام کشتی الزامی است .

این شرط حتی در مواردی که راه نامـه دریایی دارای متن از پیش چاپ شده در ارتباط با بارگیری و حمل کالا در کشتی نامبرده شده است لازم الاجراء است .

IF THE NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL DOES NOT INDICATE THE PORT OF LOADING STATED IN THE CREDIT AS THE PORT OF LOADING,OR IF IT CONTAINS THE INDICATION "INTENDED" OR SIMILAR QUALIFICATION IN RELATION TO THE PORT OF LOADING,AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE PORT OF LOADING AS STATED IN THE CREDIT,THE DATE OF SHIPMENT AND THE NAME OF THE VESSEL IS REQUIRED.

THIS PROVISION APPLIES EVEN WHEN LOADING ON BOARD OR SHIPMENT ON A NAMED VESSEL IS INDICATED BY PRE-PRINTED WORDING ON THE NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL.

5-      تنها نسخه اصل راه نامه دریایی غیر قابل معامله و یا اگردر بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد شامل کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در راه نامه دریایی غیر قابل معامله قید شده باشد.

4-BE THE SOLE ORIGINAL NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL OR, IF ISSUED IN MORE THAN ONE ORIGINAL, BE THE FULL SET AS INDICATED ON THE NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL.

 6- مواد و شرایط حمل با اشاره به منبع دیگری که شامل مواد و شرایط حمل است (راه نامه دریایی غیر قابل معامله خلاصه شده یا پشت سفید) باشد. محتویات مواد و شرایط حمل مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

5-CONTAIN TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE OR MAKE REFERENCE TO ANOTHER SOURCE CONTAINING THE TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE (SHORT FORM OR BLANK BACK NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL). CONTENTS OF TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE WILL NOT BE EXAMINED.

7-هیچگونه اشاره ای به شرایط حمل دربست نباشد.

6-CONTAIN NO INDICATION THAT IT IS SUBJECT TO A CHARTER PARTY.

ب ) از نظـــــــر این ماده ، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه کالا از یک کشتی و بارگیری مجدد روی کشتی دیگر در طی عملیات حمل و نقل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج دراعتبار است .

FOR THE PURPOSE OF THIS ARTICLE,TRANSHIPMENT MEANS UNLOADING FROM ONE VESSEL AND RELOADING TO ANOTHER VESSEL DURING THE CARRIAGE FROM THE PORT OF LOADING TO THE PORT OF DISCHARGE STATED IN THE CREDIT.

ج ) 1- اگر راه نامه دریایی غیــر قابل معامله به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگراشاره کند باید تمــــام طول مسیر حمل با همان راه نامه دریایی غیر قابل معامله واحد پوشش داده شود

1-A NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL MAY INDICATED THAT THE GOODS WILL OR MAY BE TRANSHIPPED PROVIDED THAT THE ENTIRE CARRIAGE IS COVERED BY ONE AND THE SAME NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL. 

 2- حتی اگر انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر به موجب اعتبار غیر مجاز باشد ، راه نامـــه دریایی غیر قابل معامله ای که به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر اشاره کند قابل قبول است به شـــرط آنــکه کالا درکانتینر ، تریلر یا قایق های سبک (Lash Barge) طبق آنچه که در راه نامه دریایی غیر قابل معامله تائید شده حمل شود.

2-A NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL INDICATING THAT TRANSHIPMENT WILL OR MAY TAKE PLACE IS ACCEPTABLE, EVEN IF THE CREDIT PROHIBITS TRANSHIPMENT,IF THE GOODS HAVE BEEN SHIPPED IN A CONTAINER, TRAILER OR LASH BARGE AS EVIDENCED BY THE NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL.

د ) به شـــرط درج شده درراه نـــامه دریــایی غیر قابل معامله مبنی براینکه حمل کننده حق انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر را برای خود محفوظ میدارد ترتیب اثر داده نمی شود.

 CLAUSES IN A NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL STATING THAT THE CARRIER RESERVES THE RIGHT TO TRANSHIP WILL BE DISREGARDED.

ماده ۲۲- بارنامه حمل دربست:

 ARTICLE 22 CHARTER PARTY BILL OF LADING

 

الف ) بارنامه ، به هر نامی که باشد ، منوط به حمل دربستی (بارنامه چارتر) باید ظاهرا" در برگیرنده این موارد باشد:

 A BILL OF LADING, HOWEVER NAMED, CONTAINING AN INDICATION THAT IT IS SUBJECT TO A CHARTER PARTY (CHARTER PARTY BILL OF LADING), MUST APPEAR TO:

1-      به نحو زیرامضاء شده باشد:

 BE SIGNED BY:

·         توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف فرمانده یا

THE MASTER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE MASTER, OR

·         توسط مالک کشتی یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف مالک ، یا

THE OWNER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE OWNER, OR

·         توسط اجاره کننده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف اجاره کننده

THE CHARTER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE CHARTER.

 هرگونه امضاء توسط فرمانده، مالک ، اجاره کننده یا نماینده به نحوی که به عنوان فرمانده ، مالک ،اجاره کننده یا نماینده قابل شناسایی باشد.

ANY SIGNATURE BY THE MASTER, OWNER, CHARTERER OR AGENT MUST BE IDENTIFIED AS THAT OF THE MASTER, OWNER, CHARTERER OR AGENT.

 هرگونه امضاء توسط نماینده باید مشخص کند که نماینده به عنوان برای یا از طرف فرمانده ، مــــالک یا اجاره کننده امضاء نموده است

ANY SIGNATURE BY AN AGENT MUST INDICATE WHETHER THE AGENT HAS SIGNED FOR OR ON BEHALF OF THE MASTER, OWNER OR CHARTERER.

 نماینده ای که برای یا از طـــرف مالک یا اجاره کننده امضاء می کند باید نام مالک یا اجاره کننده را درج کند.

AN AGENT SIGNING FOR OR ON BEHALF OF THE OWNER OR CHARTERER MUST INDICATE THE NAME OF THE OWNER OR CHARTERER.

2-      بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:

2-INDICATE THAT THE GOODS HAVE BEEN SHIPPED ON BOARD A NAMED VESSEL AT THE PORT OF LOADING STATED IN THE CREDIT BY:

·         طی متن از پیش چاپ شده

PRE-PRINTER WORDING, OR

·         طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است .

AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE DATE ON WHICH THE GOODS HAVE BEEN SHIPPED ON BOARD.

تاریخ صدور بارنامه حمــــل دربســــــت به عنوان تـــــاریخ حمــــل تلقی خواهد شد مگر اینکه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صــــورت تاریـــــخ ذکر شده در یـــــــادداشت بارگیری به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

THE DATE OF ISSUANCE OF THE CHARTER PARTY BILL OF LADING WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT UNLESS THE CHARTER PARTY BILL OF LADING CONTAINS AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE DATE OF SHIPMENT, IN WHICH CASE THE DATE STATED IN THE ON BOARD NOTATION WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT.

3-      حمل کالا از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد. بندر تخلیـ می توانـــد شــــامل یک سری از بنادر یا یک نقطه جغرافیایی و به نحوی که اعتبار درج شده باشد.

3- INDICATE SHIPMENT FROM THE PORT OF LOADING TO THE PORT OF DISCHARGE STATED THE CREDIT. THE PORT OF DISCHARGE MAY ALSO BE SHOWN AS A RANGE OF PORTS OR A GEOGRAPHICAL AREA,AS STATED IN THE CREDIT.

4-      تنها نسخه اصل بارنامه حمل دربست یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد ، کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در بارنامه حمل دربست قید شده باشد.

4-BE THE SOLE ORIGINAL CHARTER PARTY BILL OF LADING OR,IF ISSUED IN MORE THAN ONE ORIGINAL,BE THE FULL SET AS INDICATED ON THE CHARTER PARTY BILL OF LADING.

5-      بانک قراردادهای حمل دربست را بررسی نخواهد کرد، حتی اگر ارائه این قــراردادها به مـــوجب شرایط اعتبار الزامی باشد.

5-A BANK WILL NOT EXAMINE CHARTER PARTY CONTRACTS,EVEN IF THEY ARE REQUIRED TO BE PRESENTED BY THE TERMS OF THE CREDIT.

 ماده ۲۳- سند حمل هوایی

ARTICLE 23 AIR TRANSPORT DOCUMENT

 

الف ) سند حمل هوایی ، به هر نامی که باشد ، باید ظاهرا" در برگیرنده این موارد باشد:

 AN AIR TRANSPORT DOCUMENT, HOWEVER NAMED, MUST APPEAR TO:

1-      نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد:

1-INDICATES THE NAME OF THE CARRIER AND BE SIGNED BY:

·         توسط حمل کننده یا ،

THE CARRIER, OR

·         توسط نماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل کننده .

A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER.

 هرگونه امضاء توسط حمل کننده یا نماینده باید به عنوان حمل کننده قابل شناسایی باشد.

ANY SIGNATURE BY THE CARRIER OR AGENT MUST BE IDENTIFIED AS THAT OF THE CARRIER OR AGENT.

هرگونه امضاء توسط نماینده باید مشخص کند که نماینده برای یا از طرف حمل کننده امضاء نموده است .

ANY SIGNATURE BY AN AGENT MUST INDICATE THAT THE AGENT HAS SIGNED FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER.

2-      اشاره کند که کالا برای حمل پذیرفته شده است .

 2-INDICATE THAT THE GOODS HAVE BEEN ACCEPTED FOR CARRIAGE.

3-      تـــاریخ صدور سند به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر آنکه سند حمل هوایی شامل یادداشت مشخص تـاریخ قطعی پرواز باشد، که در این صورت تاریخ ذکر شده در یادداشت به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

3-INDICATE THE DATE OF ISSUANCE THIS DATE WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT UNLESS THE AIR TRANSPORT DOCUMENT CONTAINS A SPECIFIC NOTATION OF THE ACTUAL DATE OF SHIPMENT,IN WHICH CASE THE DATE STATED IN THE NOTATION WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT.

درج هر گونه اطلاعات دیگر در ارتباط با شماره و تاریخ پرواز در روی سند حمل هوایی به عنوان تاریخ حمل تلقی نخواهد شد.

ANY OTHER INFORMATION APPEARING ON THE AIR TRANSPORT DOCUMENT RELATIVE TO THE FLIGHT NUMBER AND DATE WILL NOT BE CONSIDERED IN DETERMINING THE DATE OF SHIPMENT

4-      فرودگاه مبداء و فرودگاه مقصد به نحوی که در شرایط اعتبار درج شده باشد.

4-INDICATE THE AIRPORT OF DEPARTURE AND THE AIRPORT OF DESTINATION STATED IN THE CREDIT.

5-      نسخه اصل فرستنده یا ارسال کننده باشد حتی اگر در اعتبار به ارائه کلیه نسخ تصریح شده باشد.

5-BE THE ORIGINAL FOR CONSIGNOR OR SHIPPER,EVEN IF THE CREDIT STIPULATES A FULL SET OF ORIGINALS.

6-      مواد و شرایط حمل یا به منابـــع دیـــگری که شـــامل مواد و شـرایط حمل است . محتویات مواد و شرایط حمل بررسی نخواهد شد.

6-CONTAIN TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE OR MAKE REFERENCE TO ANOTHER SOURCE CONTAINING THE TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE. CONTENTS OF TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE WILL NOT BE EXAMINED.

ب ) از نظــــراین ماده ، انتقــــال کالا از یک وسیـــله نقلیـه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه از یک هواپیما و بارگیری مجدد کالا به هواپیمای دیگر طی حمـــل و نقــل از فرودگاه مبداء به فرودگاه مقصد ذکر شده دراعتبار است .

FOR THE PURPOSE OF THIS ARTICLE, TRANSHIPMENT MEANS UNLOADING FROM ONE AIRCRAFT AND RELOADING TO ANOTHER AIRCRAFT DURING THE CARRIAGE FROM THE AIRPORT OF DEPARTURE TO THE AIRPORT OF DESTINATION STATED IN THE CREDIT.

ج ) 1- اگر سند حمل هوایی به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر اشاره داشته و یا اینکه تصریح کند که کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر منتقل خواهد شده باید تمام طول مسیرحمل با همان سند واحد حمل پوشش داده شود.

‍ ‍1-AN AIR TRANSPORT DOCUMENT MAY INDICATE THAT THE GOODS WILL OR MAY BE TRANSHIPPED, PROVIDED THAT THE ENTIRE CARRIAGE IS COVERED BY ONE AND THE SAME AIR TRANSPORT DOCUMENT.

2-      حتی اگر انتقال کالا از یک هواپیما به هواپیمای دیگر بنابه شرایط اعتبار منع شده باشد، سنـــد حمل هـــوایی که اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا داشته قابل قبول است.

2-AN AIR TRANSPORT DOCUMENT INDICATING THAT TRANSHIPMENT WILL OR MAY TAKE PLACE IS ACCEPTABLE, EVEN IF THE CREDIT PROHIBITS TRANSHIPMENT.

 

ماده ۲۴- اسناد حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی :

ARTICLE 24 ROAD,RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENTS

 

الف ) سند حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی ، به هر نامی که باشد ، باید ظاهرا" در برگیرنده این موارد باشد:

 A ROAD,RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENT,HOWEVER NAMED,MUST APPEAR TO:

1-      نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد:

1- INDICATE THE NAME OF THE CARRIER AND:

·         توسط حمل کننده یانماینده نامبرده شده از طرف یا برای حمل کننده ، یا

BE SIGNED BY THE CARRIER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER, OR

·         مبنی بــر وصول کالا به وسیله امضاء ، مهر یا یادداشت حمل کننده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل کننده .

INDICATE RECEIPT OF THE GOODS BY SIGNATURE, STAMP OR NOTATION BY THE CARRIER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER.

هرگـــــونه امضاء ، مهر یا یادداشت یا وصول کالا توسط حمل کننده ، یا نماینده نامبرده شده باید به عنوان حمل کننده ، یا نماینده قابل شناسایی باشد.

ANY SIGNATURE,STAMP OR NOTATION OF RECEIPT OF THE GOODS BY THE CARRIER OR AGENTMUST BE IDENTIFIED AS THAT OF THE CARRIER OR AGENT

هرگونه امضاء ،مهر یا یادداشت وصول کالا توسط نماینده باید قید کند که نماینده برای یا از طرف حمل کننده امضاء نموده یا عمل می کند.

 ANY SIGNATURE, STAMP OR NOTATION OF RECEIPT OF THE GOODS BY THE AGENT MUST INDICATE THAT THE AGENT HAS SIGNED OR ACTED FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER.

اگر نام حمل کننده در سند حمل راه آهن قابل شناسایی نباشد ، هر گونه امضاء یا مهر شرکت راه آهن به عنوان سند امضاءشده توسط حمل کننده پذیرفته خواهد شد

IF A RAIL TRANSPORT DOCUMENT DOES NOT IDENTIFY THE CARRIER, ANY SIGNATURE OR STAMP OF THE RAILWAY COMPANY WILL BE ACCEPTED AS EVIDENCE OF THE DOCUMENT BEING SIGNED BY THE CARRIER.

 2- تاریخ حمل یا تاریــــــخی که کــلا برای بارگیری ، ارسال یا حمل در محل قید شده در شرایط اعتبارد ریافــــت شــــده است . غیر از مواردی که سند حمل شامل مهروصول تاریخ دار، تاریخ وصول یا تاریخ حمـــل است ، تاریخ صدور سند حمل به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

2- INDICATE THE DATE OF SHIPMENT OR THE DATE THE GOODS HAVE BEEN RECEIVED FOR SHIPMENT, DISPATCH OR CARRIAGE AT THE PLACE STATED IN THE CREDIT. UNLESS THE TRANSPORT DOCUMENT CONTAINS A DATED RECEPTION STAMP,AN INDICATION OF THE DATE OF RECEIPT OR A DATE OF SHIPMENT,THE DATE OF ISSUANCE OF THE TRANSPORT DOCUMENT WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT.

2-      محل بارگیری و محل مقصد طبق آنچه که در شرایط اعتبار ذکر شده .

 INDICATE THE PLACE OF SHIPMENT AND THE PLACE OF DESTINATION STATED IN THE CREDIT.

ب ) 1- سند حمل جاده ای باید نسخه اصل فرستنده یا ارسال کننده باشد یا هیچگونه نشانه ای از اینکه سند برای چه کسی تهیه شده نداشته باشد.

1-A ROAD TRANSPORT DOCUMENT MUST APPEAR TO BE THE ORIGINAL FOR CONSIGNOR OF SHIPPER OR BEAR NO MARKING INDICATING FOR WHOM THE DOCUMENT HAS BEEN PREPARED.

2- سند حمل راه آهن که به عنوان " رونوشت " مشخص شده به عنوان نسخه اصل پذیرفته خواهد شد.

2-A RAIL TRANSPORT DOCUMENT MARKED "DUPLICATE" WILL BE ACCEPTED AS AN ORIGINAL.

3- سند ، سند حمــل راه آهن یا آبراه داخلی اعم از اینکه به عنوان نسخه اصل مشخص شده باشد یا نه به عنوان نسخه اصل پذیرفته خواهد شد.

3-A RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENT WILL BE ACCEPTED AS AN ORIGINAL WHETHER MARKED AS AN ORIGINAL OR NOT.

ج ) در صورت عدم ذکر تعداد نسخ اصل صادر شده بر روی سند، تعداد سند حمل ارائه شده به عنوان نسخ کامل تلقی خواهد شد. 

IN THE ABSENCE OF AN INDICATION ON THE TRANSPORT DOCUMENT AS TO THE NUMBER OF ORIGINALS ISSUED, THE NUMBER PRESENTED WILL BE DEEMED TO CONSTITUTE A FULL SET.

د ) از نظر این ماده ، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه از یک وسیله نقلیـــه و بارگیری مجدد در یک وسیله نقلیه دیگر در همان روش حمل و نقل طی عملیات حمل از محل بارگیری ، ارسال یا حمل به محل مقصد مندرج در اعتبار است .

FOR THE PURPOSE OF THIS ARTICLE, TRANSHIPMENT MEANS UNLOADING FROM ONE MEANS OF CONVEYANCE AND RELOADING TO ANOTHER MEANS OF CONVEYANCE,WITHIN THE SAME MODE OF TRANSPORT,DURING THE CARRIAGE FROM THE PLACE OF SHIPMENT, DISPATCH OR CARRIAGE TO THE PLACE OF DESTINATION STATED IN THE CREDIT.

ه ) 1- اگرسند حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر اشاره شده باشد ، باید تمام طول مسیر حمل بوسیله همان سند حمل پوشش داده شود.

1-A ROAD, RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENT MAY INDICATE THAT THE GOODS WILL OR MAY BE TRANSHIPPED PROVIDED THAT THE ENTIRE CARRIAGE IS COVERED BY ONE AND THE SAME TRANSPORT DOCUMENT.

 2-حتی اگــــر انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در شرایط اعتبار منع شده باشد، سند حمل جــــــاده ای ، راه آهـن یا آبراه داخلی که اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر کند قابل قبول است .

2-A ROAD, RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENT THAT TRANSHIPMENT

WILL OR MAY TAKE PLACE IS ACCEPTABLE, EVEN IF THE CREDIT PROHIBITS TRANSHIPMENT.

 

ماده ۲۵- رسید پیک ، رسید پست یا گواهی پست:

ARTICLE 25 COURIER RECEIPT,POST RECEIPT OR CERTIFICATE OF POSTING

 

الف ) رسید پیک حاکی از وصول کالا برای حمل ، به هر نامی که باشد ، باید ظاهرا" در برگیرنده این موارد باشد:

A COURIER RECEIPT, HOWEVER NAME, EVIDENCING RECEIPT OF GOODS FOR TRANSPORT, MUST APPEAR TO:

1-      نام شرکت پیک سریع و مهر یا امضای آن توسط پیک در محلی که مطابق شرایط اعتبار کالا باید ازآنجا حمل گردد. 

1-INDICATE THE NAME OF THE COURIER SERVICE AND BE STAMPED OR SIGNED BY THE NAMED COURIER SERVICE AT THE PLACE FROM WHICH THE CREDIT STATES THE GOODS ARE TO BE SHIPPED; AND

2-      تاریــــخ تحویل یا وصول کالا یا عبارتی شبیه به آن ، این تاریخ به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

2-INDICATE A DATE OF PICK-UP OR OF RECEIPT OR WORDING TO THIS EFFECT. THIS DATE WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT.

ب ) اگر طبق شرایط اعتبار هزینه پیک باید پرداخت و یا پیش پرداخت شده باشد، بانک سند حمل صادر شــــده توسط خدمات پیک حاکی از اینکه هزینه های ارسال به حساب شخص دیگری غیر از گیرنده کالا اســــت می پذیرد.

A REQUIREMENT THAT COURIER CHARGES ARE TO BE PAID OR PREPAID MAY BE SATISFIED BY A TRANSPORT DOCUMENT ISSUED BY A COURIER SERVICE EVIDENCING THAT COURIER CHARGES ARE FOR THE ACCOUNT OF A PARTY OTHER THAN THE CONSIGNEE.

ج ) رسید پست یا گواهی پست ، به هر نامی که باشد ، باید حاکی از وصول کالا برای حمل بوده و در محلی که کالا طبق شرایط اعتبار حمل می شود،امضاء،مهر و تاریخ گذاشته شود.

A POST RECEIPT OF CERTIFICATE OF POSTING, HOWEVER NAMED,EVIDENCING RECEIPT OF GOODS FOR TRANSPORT,MUST APPEAR TO BE STAMPED OR SIGNED AND DATED AT THE PLACE FROM WHICH THE CREDIT STATES THE GOODS ARE TO BE SHIPPED. THIS DATE WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT.

 

ماده ۲۶- "حمل روی عرشه "، "بارگیری و شمارش توسط فرستنده "، " محتویات طبق اظهار فرستنده" و "هزینه های اضافه بر کرایه حمل"

ARTICLE 26 "ON DECK", "SHIPPER'S LOAD AND COUNT", "SAID BY SHIPPER TO CONTAIN"

AND CHARGES ADDITIONAL TO FREIGHT

الف ) سند حمل نباید حاکی از بارگیری کالای روی عرشه کشتی باشد یا اشاره کند که کالا روی عرشه کشتی بارگیری خواهد شد.شرط مندرج در سند حمل مبنی بر اینـکه کــــالا ممـــکن است روی عــــرشه کشتی بارگیری شود قابل قبول است .

A TRANSPORT DOCEMENT MUST NOT INDICATE THAT THE GOODS ARE OR WILL BE LOADED ON DECK. A CLAUSE ON A TRANSPORT DOCUMENT STATING THAT THE GOODS MAY BE LOADED ON DECK IS ACCEPTABLE.

ب ) سند حمل حاوی شرایطی از قبیل "بارگیری و شمارش توسط فرستنده " و "محتویات طبــق اظهـار فرستنده " قابل قبول است .

A TRANSPORT DOCUMENT BEARING A CLAUSE SUCH AS "SHIPPER'S LOAD AND COUNT" AND "SAID BY SHIPPER TO CONTAIN" IS ACCEPTABLE. 

ج ) سند حمل ممکن است توسط مهر یا به نحو دیگری اشاره به هزینه هایی اضافه بر کرایه حمــل داشتــــه باشد.

A TRANSPORT DOCUMENT MAY BEAR A REFERENCE, BY STAMP OR OTHERWISE, TO CHARGES ADDITIONAL TO THE FREIGHT.

تبصره : پرداخت یا عدم پرداخت چنین هزینه هائی از مبنای حمل اعتبار مشخص می گردد

 

ماده ۲۷- سند حمل بدون نقص:

ARTICLE 27 CLEAN TRANSPORT DOCUMENT

 

بانک فقط سند حمل بدون نقص را می پذیرد . سند حمل بدون نقص سندی است که هیچگونه شرط یا یادداشتی مبنی بر معیوب بودن کالا یا بسته بندی در آن درج نشده باشد.

A BANK WILL ONLY ACCEPT A CLEAN TRANSPORT DOCUMENT. A CLEAN TRANSPORT DOCUMENT IS ONE BEARING NO CLAUSE OR NOTATION EXPRESSLY DECLARING A DEFECTIVE CONDITION OF THE GOODS OR THEIR PACKAGING . THE WORD "CLEAN" NEED NOT APPEAR ON A TRANSPORT DOCUMENT, EVEN IF A CREDIT HAS A REQUIREMENT FOR THAT TRANSPORT DOCUMENT TO BE "CLEAN ON BOARD"

 

ماده ۲۸- سند و پوشش بیمه ای:

 ARTICLE 28 INSURANCE DOCUMENT AND COVERAGE

 

الف ) سند بیمه از قبیل بیمه نامه ، گواهی بیمه یا اظهار نامه صادره تحت پوشش بیمه ای باز باید حاکی از صدور و امضاء آن توسط یک شرکت بیمه ، بیمه گر یا نمایندگان و کارگزاران آنها باشد.

AN INSURANCE DOCUMENT, SUCH AS AN INSURANCE POLICY, AN INSURANCE CERTIFICATE OR A DECLARATION UNDER AN OPEN COVER, MUST APPEAR TO BE ISSUED AND SIGNED BY AN INSURANCE COMPANY, AN UNDERWRITER OR THEIR AGENTS OR THEIR PROXIES.

هرگونه امضاء توسط نماینده یا کارگزار باید مشخص کند که آیا نماینده یا کارگزار "برای " یا " ازطرف " شرکت بیمه یا بیمه گر امضاء نموده است .

ANY SIGNATURE BY AN AGENT OR PROXY MUST INDICATE WHETHER THE AGENT OR PROXY HAS SIGNED FOR OR ON BEHALF OF THE INSURANCE COMPANY OR UNDERWRITER.

ب ) اگر سند بیمه دربیش ازیک نسخه اصل صادر شده باشد ، کلیه نسخ اصل باید ارائه شود.

WHEN THE INSURANCE DOCUMENT INDICATES THAT IT HAS BEEN ISSUED IN MORE THAN ONE ORIGINAL, ALL ORIGINALS MUST BE PRESENTED.

ج ) بیمه نامه های موقت (Cover Notes) قابل قبول نیست .

COVER NOTES WILL NOT BE ACCEPTED.

 تبصره :

در یادداشت بیمه ،صادر کننده می گوید پول را گرفته ام تا کالائی را بیمه کنم ولی موید بیمه شدن کالا نیست . اما بیمه نامه در حکم بیمه شدن قطعی کالاست .

-          تاریخ پوشش بیمه نامه باید مشخص باشد لذا نمی تواند تاریخ آن بعد از تاریخ حمل باشد مگر اظهار کند که بیمه نامه ،پوشش خطر کالا را از زمان حمل پوشش می دهد.

-           بیمه نامه تا قبل از برداشت حق بیمه آن نافذ نخواهد بود."

د ) بیمه نامه به جای گواهی بیمه یا اظهار نامه بیمه به جای پوشش بیمه ای باز قابل قبول است .

AN INSURANCE POLICY IS ACCEPTABLE IN LIEU OF AN INSURANCE CERTIFICATE OR A DECLARATION UNDER AN OPEN COVER.

ه ) تاریخ سند بیمه نباید بعد از تاریخ حمل باشد مگر آنکه صورت ظاهر سند بیمه حاکی از آن باشد که پوشش بیمه ای قبل از تاریخ حمل نافذ است .

THE DATE OF THE INSURANCE DOCUMENT MUST BE NO LATER THAN THE DATE OF SHIPMENT, UNLESS IT APPEARS FROM THE INSURANCE DOCUMENT THAT THE COVER IS EFFECTIVE FROM A DATE NOT LATER THAN THE DATE OF SHIPMENT.

و ) 1- سند بیمه باید مبلغ پوشش بیمه ای را درج و به همان ارز اعتبار باشد.

1-THE INSURANCE DOCUMENT MUST INDICATE THE AMOUNT OF INSURANCE COVERAGE AND BE IN THE SAME CURRENCY AS THE CREDIT.

 2- درج پوشش بیمه ای در شرایط اعتبار به صورت درصدی از ارزش کالا، ارزش سیاهه یا نظایر آن به معنای حداقل پوشش بیمه ای مورد نیاز تلقی خواهد شد.

2-A REQUIREMENT IN THE CREDIT FOR INSURANCE COVERAGE TO BE FOR A PERCENTAGE OF THE VALUE OF THE GOODS, OF THE INVOICE VALUE OR SIMILAR IS DEEMED TO BE THE MINIMUM AMOUNT OF COVERAGE REQUIRED.

 گر دراعتبـــار اشـــــــاره ای به مبلغ پوشش بیمه ای مورد نیاز نشود، حداقل پوشش بیمه ای مورد نیاز110% ارزش سی آی اف یا سی آی پی کالا خواهد بود.

IF THERE IS NO INDICATION IN THE CREDIT OF THE INSURANCE COVERAGE REQUIRED, THE AMOUNT OF INSURANCE COVERAGE MUST BE AT LEAST 110% OF THE CIF OR CIP VALUE OF THE GOODS.

هنگـــــــامی که ارزش سی آی اف یا سی آی پی کالا از روی اسناد قابل تشخیص نباشد ارزش پوشش بیمه ا ی باید براساس مبلغ اسنادی که درخواست معامله یا پرداخت وجه شده یا ارزش ناخالص کالا به میزانی که در سیاهه نشان داده شده ، هر کدام که بیشتر باشد ،محاسبه شود.

WHEN THE CIF OR CIP VALUE CANNOT BE DETERMINED FROM THE DOCUMENTS,THE AMOUNT OF INSURANCE COVERAGE MUST BE CALCULATED ON THE BASIS OF THE AMOUNT FOR WHICH HONOUR OR NEGOTIATION IS REQUESTED OR THE GROSS VALUE OF THE GOODS AS SHOWN ON THE INVOICE,WHICHEVER IS GREATER.

 3- سند بیمه باید حاکی از این باشد که خطرات احتمالی حداقل از محل در اختیار گرفتن یا حمل کالا تــــا محل تخلیه یا مقصد نهایی به نحوی که در شرایط اعتبار درج شده تحت پوشش بیمه ای قراردارند.

3-THE INSURANCE DOCUMENT MUST INDICATE THAT RISKS ARE COVERED AT LEAST BETWEEN THE PLACE OF TAKING IN CHARGE OR SHIPMENT AND THE PLACE OF DISCHARGE OR FINAL DESTINATION AS STATED IN THE CREDIT.

ز ) اعتبار باید نوع پوشش بیمه ای مورد نیــــاز و در صورت لزوم خطرات اضافی دیگری را که باید تحت پوشش قرارگیرد در بر گیرد. در صورت استفاده از اصطلاحاتی از قبیل "خطرات عادی " یا "خطرات متعارف " سند بیمه بدون توجه به خطراتی که پوشش ندارد پذیرفته خواهد شد.

A CREDIT SHOULD STATE THE TYPE OF INSURANCE REQUIRED AND,IF ANY, THE ADDITIONAL RISKS TO BE COVERED. AN INSURANCE DOCUMENT WILL BE ACCEPTED WITHOUT REGARD TO ANY RISKS THAT ARE NOT COVERED IF THE CREDIT USES IMPRECISE TERMS SUCH AS "USUAL RISKS" OR " CUSTOMARY RISKS".

ح ) اگر طبق شرایط اعتبار "بیمه در مقابل تمام خطرات " مقرر شود و سند بیمه ای ارائه شده حاوی یادداشت یا شرط "در مقابل تمام خطرات " باشد اعم از اینکه عنوان سند بیمه "تمام خطر" باشد یا خیـــر پذیرفتـــه خواهد شد،حتی اگر برخی از خطرات را مستثنی کرده باشد.

WHEN A CREDIT REQUIRES INSURANCE AGAINST "ALL RISKS" AND AN INSURANCE DOCUMENT IS PRESENTED CONTAINING ANY "ALL RISKS" NOTATION OR CLAUSE, WHETHER OR NOT BEARING THE HEADING "ALL RISKS",THE INSURANCE DOCUMENT WILL BE ACCEPTED WITHOUT REGARD TO ANY RISKS STATED TO BE EXCULUDED.

ط ) سند بیمه می تواند به شرایط مسستثنی شده اشاره کند.

AN INSURANCE DOCUMENT MAY CONTAIN REFERENCE TO ANY EXCLUSION CLAUSE.

ی ) سند بیمه می تواند به درصد معافیت بیمه گر از پرداخت خسارت (فرانشیز) یا عدم پوشش مبلغ معینی ازخسارت وارده (مازاد) اشاره کند.

AN INSURANCE DOCUMENT MAY INDICATE THAT THE COVER IS SUBJECT TO A FRANCHISE OR EXCESS (DEDUCTIBLE).

 

ماده ۲۹- تمدید تاریخ انقضاء یا آخرین روز ارائه اسناد:

ARTICLE 29 EXTENSION OF EXPIRY DATE OR LAST DAY FOR PRESENTATION

 

الف ) اگر تاریخ انقضاء اعتبار یا آخرین روز جهت ارائه اسناد مصادف با روزی شود که بانکی که اسناد باید به آن بانک ارائه شود بنابه دلایلی غیر از آنچه که در ماده 36 اشاره شده تعطیل باشد، تـاریخ انقضاء یا آخرین روز ارائه اسناد، بنابه مورد تا اولین روز بانکی بعد از تعطیل تمدید خواهد شد.

IF THE EXPIRY DATE OF A CREDIT OR THE LAST DAY FOR PRESENTATION FALLS ON A DAY WHEN THE BANK TO WHICH PRESENTATION IS TO BE MADE IS CLOSED FOR REASONS OTHER THAN THOSE REFERRED TO IN ARTICLE 36, THE EXPIRY DATE OR THE LAST DAY FOR PRESENTATION,AS THE CASE MAY BE, WILL BE EXTENDED TO THE FIRST FOLLOWING BANKING DAY.

ب ) اگراسناد در اولین روز بانکی بعد از تعطیل ارائه شود بانک تعیین شده باید طی بیانیه ای در نـامه ضمیمه اسناد به بانک گشاینده یا تائید کننده اعلام نماید که اسناد پیرو تمدید مهلت مقرر مطابق بند الف ماده 29 به بانک ارائه شده است .

IF PRESENTATION IS MADE ON THE FIRST FOLLOWING BANKING DAY, A NOMINATED BANK MUST PROVIDE THE ISSUING BANK OR CONFIRMING BANK WITH A STATEMENT ON ITS COVERING SCHEDULE THAT THE PRESENTATION WAS MADE WITHIN THE TIME LIMITS EXTENDED IN ACCORDANCE WITH SUB-ARTICLE 29 (a).

ج ) تمدید تاریخ انقضاءاعتبار یا آخرین روز ارائه اسناد طبق بند الف ماده 29 موجب آن نخــــــواهد شـد کـه آخرین تاریخ حمل نیز تمدید گردد.

THE LATEST DATE FOR SHIPMENT WILL NOT BE EXTENDED AS A RESULT OF SUB-ARTICLE 29 (a).

 

ماده ۳۰- نوسان در مبلغ اعتبار، مقدار و قیمت واحد:

ARTICLE 30 TOLERANCE IN CREDIT AMOUNT,QUANTITY AND UNIT PRICES

 

الف ) لغات "در حدود" یا "تقریبا" که در ارتباط با مبلغ اعتبار یا مقدار یا قیمت واحد کالا در اعتبار به کـــار می رود به معنی مجاز بودن حداکثر 10 درصد تفاوت ، بیشتر یا کمتر، از مبلغ ، مقدار یا قیمت واحــــد کالای مورد اشاره است .

THE WORDS "ABOUT" OR "APPROXIMATELY" USED IN CONNECTION WITH THE AMOUNT OF THE CREDIT OR THE QUANTITY OR THE UNIT PRICE STATED IN THE CREDIT ARE TO BE CONSTRUED AS ALLOWING A TOLERANCE NOT TO EXCEED 10% MORE OR 10% LESS THAN THE AMOUNT,THE QUANTITY OR THE UNIT PRICE TO WHICH THEY REFER.

ب ) نوسان 5 درصدی بیشتر یا کمتر مقدار کالا در اعتبار مجاز است به شرط آنکه مقدار کالا براساس تعداد واحدهای بسته بندی یا قلم به قلم مشخص نشده باشد و جمع مبالغ برداشت شده بیشتــــراز مبـــلغ اعتبـــارنباشد.

A TOLERANCE NOT TO EXCEED 5% MORE OR 5% LESS THAN THE QUANTITY OF THE GOODS IS ALLOWED,PROVIDED THE CREDIT DOES NOT STATE THE QUANTITY IN TERMS OF A STIPULATED NUMBER OF PACKING UNITS OR INDIVIDUAL ITEMS AND THE TOTAL AMOUNT OF THE DRAWINGS DOES NOT EXCEED THE AMOUNT OF THE CREDIT. 

تبصره : (فقط کالای وزنی یا فله ای ) 5% فقط برای مقدار کالاست (یعنی مبلغ قابل پرداخت همان سقف اعتباراست )

ج ) حتی درمواردی که حمل تدریجی غیر مجاز است ،نوسان 5 درصد کمتر از مبلغ اعتبـار مجاز است بــــه شرط آنکه مقدار کالا،اگر در اعتبار درج شده کلا" حمل شده باشد و قیمت واحد کالا ،اگر کاهش نیافته و یا مفاد بند ب ماده 30 قابل اعمال نباشد. این نوسان در مواردی کـــه میــــزان مشخصی از نوسان در اعتبارتصریح شده و یا از اصطلاحات ذکر شده در بند الف ماده 30 استفاده شود قابل اعمال نیست

EVEN WHEN PARTIAL SHIPMENTS ARE NOT ALLOWED,A TOLERANCE NOT TO EXCEED 5% LESS THAN THE AMOUNT OF THE CREDIT IS ALLOWED,PROVIDED THAT THE QUANTITY OF THE GOODS, IF STATED IN THE CREDIT, IS SHIPPED IN FULL AND A UNIT PRICE, IF STATED IN THE CREDIT, IS NOT REDUCED OR THAT SUB-ARTICLE 30 (b) IS NOT APPLICABLE. THIS TOLERANCE DOES NOT APPLY WHEN THE CREDIT STIPULATES A SPECIFIC TOTERANCE OR USES THE EXPRESSIONS REFERRED TO IN SUB-ARTICLE 30 (a).