مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) (قسمت چهارم):

منتشر شده در تاریخ: جمعه 6 دی 1392

ماده ۳۱- حمل تدریجی یا برداشت های تدریجی:

ARTICLE 31 PARTIAL DRAWINGS OR SHIPMENTS

 

الف ) حمل بدفعات یا برداشت به دفعات از اعتبار مجاز است .

PARTIAL DRAWINGS OR SHIPMENTS ARE ALLOWED.

ب ) اسنــــاد ارائـــه شده در بیش از یک سری اسناد حمل که حاکی از حمل توسط وسایل نقلیه واحد و طی سند واحد باشد به شــــرط آنکه دارای مقصد واحد باشند حمل به دفعات تلقی نمی شود حتی اگــر بارگیری کالادر تاریخ های متفـــــاوت یا در بنادر مختلف ، محل دریافت ، در اختیار گرفتن و ارسال در نقاط مختلف باشد.

اگر اسناد ارائه شده بیش از یک سری اسناد حمل باشد، آخرین تاریخ حمل به نحوی که درهریک ازسری اسناد درج شده به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

 A PRESENTATION CONSISTING OF MORE THAN ONE SET OF TRANSPORT DOCUMENTS EVIDENCING SHIPMENT COMMENCING ON THE SAME MEANS OF CONVEYANCE AND FOR THE SAME JOURNEY, PROVIDED THEY INDICATE THE SAME DESTINATION, WILL NOT BE REGARDED AS COVERING A PARTIAL SHIPMENT, EVEN IF THEY INDICATE DIFFERENT DATES OF SHIPMENT OR DIFFERENT PORTS OF LOADING, PLACES OF TAKING IN CHARGE OR DISPATCH.

IF THE PRESENTATION CONSISTS OF MORE THAN ONE SET OF TRANSPORT DOCUMENTS, THE LATEST DATE OF SHIPMENT AS EVIDENCED ON ANY OF THE SETS OF TRANSPORT DOCUMENTS WILL BE REGARDED AS THE DATE OF SHIPMENT.

اگر اسناد ارائه شده شامل یک یا چند سری اسناد حمل حاکی از حمل کالا توسط چند وسیله نقلیه تحت یک نوع روش حمل باشد به عنوان حمل تدریجی (حمل بدفعات ) تلقی خواهد، حتی اگر وسایل نقلیه مذکور به مقصد واحد و در یک روز عزیمت نمایند.

A PRESENTATION CONSISTING OF ONE OR MORE SETS OF TRANSPORT DOCUMENTS EVIDENCING SHIPMENT ON MORE THAN ONE MEANS OF CONVEYANCE WITHIN THE SAME MODE OF TRANSPORT WILL BE REGARDED AS CONERING A PARTIAL SHIPMENT, EVEN IF THE MEANS OF CONVEYANCE LEAVE ON THE SAME DAY FOR THE SAME DESTINATION.

ج) اسناد ارائه شده که شامل چند رسید پیک ، رسید پست یا گواهی پست است اگر رسیدهای پیک ، رسیدهای پستــــی یا گواهی های پستی ظاهرا" در یک تاریخ صادر شده و در همان محلی که در شرایط اعتبار به عنوان محــل ارسال کالا مشخص شده ممهور ،امضاء یا به طرق دیگر گواهی شده باشند به عنوان حمل تدریجی تلقی نخواهند شد.

A PRESENTATION CONSISTING OF MORE THAN ONE COURIER RECEIPT, POST RECEIPT OR CERTIFICATE OF POSTING WILL NOT BE REGARDED AS A PARTIAL SHIPMENT IF THE COURIER RECEIPTS,POST RECEIPTS OR CERTIFICATES OF POSTING APPEAR TO HAVE BEEN STAMPED OR SIGNED BY THE SAME COURIER OR POSTAL SERVICE AT THE SAME PLACE AND DATE AND FOR THE SAME DESTINATION.

 

ماده ۳۲- برداشت اقساطی / حمل در دوره های معین:

ARTICLE 32 INSTALMENT DRAWINGS OR SHIPMENTS

 

اگر برداشت اقساطی یا حمل نوبتی در دوره های معین در شرایط اعتبار تصریح شده باشد، ولی در طول دوره مقرر برداشت قسط مربوطه از محل اعتبار صورت نگیرد و یا کالای مربوط به آن دوره حمل نشود،اعتبار برای آن قسط و اقساط بعدی قابل استفاده نخواهد بود.

IF A DRAWING OR SHIPMENT BY INSTALMENTS WITHIN GIVEN PERIODS IS STIPULATED IN THE CREDIT AND ANY INSTALMENT IS NOT DRAWN OR SHIPPED WITHIN THE PERIOD ALLOWED FOR THAT INSTALMENT,THE CREDIT CEASES TO BE AVAILABLE FOR THAT AND ANY SUBSEQUENT INSTALMENT.

 

 ماده ۳۳- ساعات ارائه اسناد:

 ARTICLE 33 HOURS OF PRESENTATION

 

بانک موظف به قبول اسنادی که خارج از ساعات کار بانک ارائه شود نیست .

A BANK HAS NO OBLIGATION TO ACCEPT A PRESENTATION OUTSIDE OF ITS BANKING HOURS.

 

ماده ۳۴- عدم مسئولیت نسبت به اصالت اسناد:

ARTICLE 34 DISCLAIMER ON EFFECTIVENESS OF DOCUMENTS

 

بانک هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به شکل ، کفایت ، صحت ، اصالت ، جعل یا درستی هرگونه سند یا نسبت به شرایط عمومی و خصوصی تصریح شده در یک سند یا الحاق شده بر آن ندارد.همچنین بانک هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به شرح ، مقدار ، وزن ، کیفیت ، شرایط ، بستــه بندی ،تحویل ،ارزش یا وجود کالا ، خدمات یا سایر عملکردهای مرتبط به اسناد یا نسبت به حسن نیت، فعـــــل یا تـــــرک فعل ، تصفیــــه مـــــالی عملکرد یا اعتبار فرستنده ، حمل کننده ، گیرنده یا بیمه گر کالا یا هر شخص دیگری به عهده ندارد.

A BANK ASSUMES NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR THE FORM, SUFFICIENCY, ACCURACY, GENUINENESS, FALSIFICATION OR LEGAL EFFECT OF ANY DOCUMENT, OR FOR THE GENERAL OR PARTICULAR CONDITIONS STIPULATED IN A DOCUMENT OR SUPERIMPOSED THEREON; NOR DOES IT ASSUME ANY LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR THE DESCRIPTION, QUANTITY, WEIGHT,QUALITY, CONDITION, PACKING, DELIVERY, VALUE OR EXISTENCE OF THE GOODS, SERVICES OR OTHER PERFORMANCE REPRESENTED BY ANY DOCUMENT,OR FOR THE GOOD FAITH OR ACTS OR OMISSIONS,

SOLVENCY, PERFORMANCE OR STANDING OF THE CONSIGNOR,THE CARRIER,THE FORWARDER,THE CONSIGNEE OR THE INSURER OF THE GOODS OR ANY OTHER PERSON.

ماده ۳۵- عدم مسئولیت نسبت به مخابره و ترجمه پیام:

ARTICLE 35 DISCLAIMERS ON TRANSMISSION AND TRANSLATION

بانک هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به پیامدهای ناشی از تاخیر، مفقود شدن ، مغلوط بودن یا سایر اشتباهات پیش آمده در جریان ارسال هر گونه پیام یا تحویل نامه ها و اسناد در صورتی که پیام ها ، نامه ها و اسناد مذکور طبق دستورات مندرج در شرایط اعتبار ارسال شده باشند و یا در غیاب وجود دستور مشخص در شرایط اعتبار و راسا" نسبت به ارسال و تحویل سند، نامه و پیام اقدام نموده باشد به عهده ندارد.

A BANK ASSUMES NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR THE CONSEQUENCES ARISING OUT OF DELAY, LOSS IN TRANSIT, MUTILATION OR OTHER ERRORS ARISING IN THE TRANSMISSION OF ANY MESSAGES OR DELIVERY OF LETTERS OR DOCUMENTS, WHEN SUCH MESSAGES, LETTERS OR DOCUMENTS ARE TRANSMITTED OR SENT ACCORDING TO THE REQUIREMENTS STATED IN THE CREDIT, OR WHEN THE BANK MAY HAVE TAKEN THE INITIATIVE IN THE CHOICE OF THE DELIVERY SERVICE IN THE ABSENCE OF SUCH INSTRUCTIONS IN THE CREDIT.

اگر بانک تعیین شده مطابقت اسناد ارائه شده با شرایط اعتبار را احراز و اسناد را به بانک گشاینده یا تائید کننده ارسال کند، اعم از اینکه بانک تعیین شده نسبت به پرداخت یا معامله اسناد اقدام نموده یا خیر، بانک گشاینده یا بانک تائید کننده باید نسبت به پرداخت ، معامله یا پوشش وجه به بانک تعیین شده اقدام نماید حتی اگر اسناد حمل در جریان ارسال بین بانک تعیین شده و بانک گشاینده یا بانک تائید کننده یا بین بانک تائید کننده و بانک گشاینده مفقود شده باشد.

IF A NOMINATED BANK DETERMINES THAT A PRESENTATION IS COMPLYING AND FORWARDS THE DOCUMENTS TO THE ISSUING BANK OR CONFIRMING BANK, WHETHER OR NOT THE NOMINATED BANK HAS HONOURED OR NEGOTIATED, AN ISSUING BANK OR CONFIRMING BANK MUST HONOUR OR NEGOTIATE, OR REIMBURSE THAT NOMINATED BANK, EVEN WHEN THE DOCUMENTS HAVE BEEN LOST IN TRANSIT BETWEEN THE NOMINATED BANK AND THE ISSUING BANK OR CONFIRMING BANK, OR BETWEEN THE CONFIRMING BANK AND THE ISSUING BANK.

بانک هیچگونه تعهد و مسئولیتی نسبت به اشتباهات در ترجمه یا تفسیر اصطلاحات فنی به عهده نمی گیرد و می تواند شرایط اعتبار را بدون ترجمه مخابره نماید.

A BANK ASSUMES NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR ERRORS IN TRANSLATION OR INTERPRETATION OF TECHINCAL TERMS AND MAY TRANSMIT CREDIT TERMS WITHOUT TRANSLATING THEM.

 

ماده ۳۶- فورس ماژور ( قوه قهریه ):

  ARTICLE 36 FORCE MAJEURE

 

بانک هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به پیامدهای ناشی از قطع فعالیت بانک به علت مشیات الهی ، شورش ، ناآرامی های مدنی ، اغتشاشات ، جنگ یا عملیات تروریستی و نیزاعتصابات یا دست کشیدن از کار یا هر گونه دلایل دیگری که خارج از کنترل بانک است به عهده ندارد.

A BANK ASSUMES NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR THE CONSEQUENCES ARISING OUT OF THE INTERRUPTION OF ITS BUSINESS BY ACTS OF GOD, RIOTS, CIVIL COMMOTIONS, INSURRECTIONS, WARS, ACTS OF TERRORISM, OR BY ANY STRIKES OR LOCKOUTS OR ANY OTHER CAUSES BEYOND ITS CONTROL.

بانک پس از شروع فعالیت مجدد اقدامی در مورد پرداخت یا معامله اسنادی که سررسید اعتبار مذکور در دوره توقف بانک منقضی شده به عمل نخواهد آورد.

A BANK WILL NOT, UPON RESUMPTION OF ITS BUSINESS, HONOUR OR NEGOTIATE UNDER A CREDIT THAT EXPIRED DURING SUCH INTERRUPTION OF ITS BUSINESS.

 

ماده ۳۷- عدم مسئولیت نسبت به عملکرد بانکهای کارگزار:

ARTICLE 37 DISCLAIMER FOR ACTS OF AN INSTRUCTED PARTY

 

الف ) بانکی که به منظور اجرای دستورات درخواست کننده اعتبار از خدمات بانک دیگری استفاده می کند این عمل را به حساب و مسئولیت درخواست کننده اعتبار انجام می دهد.

A BANK UTILIZING THE SERVICES OF ANOTHER BANK FOR THE PURPOSE OF GIVING EFFECT TO THE INSTRUCTIONS OF THE APPLICANT DOES SO FOR THE ACCOUNT AND AT THE RISK OF THE APPLLICANT.

ب ) بانک گشاینده یا ابلا غ کننده هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به عدم اجرای دستوراتی که داده است به عهده نمی گیرد حتی اگر خود،بانک های مذکور را انتخاب کرده باشد

AN ISSUING BANK OR ADVISING BANK ASSUMES NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY SHOULD THE INSTRUCTIONS IT TRANSMITS TO ANOTHER BANK NOT BE CARRIED OUT, EVEN IF IT HAS TAKEN THE INITIATIVE IN THE CHOICE OF THAT OTHER BANK.

ج ) بانکی که دستور انجام خدماتی را به بانک دیگر می دهد مسئول پرداخت هر گونه کارمزد ، حق الزحمه ،هزینه ها یا مخارج انجام شده توسط بانک مذکور در ارتباط با دستورات داده شده است .

A BANK INSTRUCTING ANOTHER BANK TO PERFORM SEVICES IS LIABLE FOR ANY COMMISSIONS,FEES, COSTS OR EXPENSES ( "CHARGES" ) INCURRED BY THAT BANK IN CONNECTION WITH ITS INSTRUCTIONS.

اگـــــر دراعتبار تصریح شده باشد که هزینه ها به عهده ذی نفع اعتبار است و هزینه های مذکور قابل وصول یا کسر کردن از وجه پرداخت شده نباشد، بانک گشاینده مسئول پرداخت هزینه های مذکور است .

IF A CREDIT STATES THAT CHARGES ARE FOR THE ACCOUNT OF THE BENEFICIARY AND CHARGES CANNOT BE COLLECTED OR DEDUCTED FROM PROCEEDS,THE ISSUING BANK REMAINS LIABLE FOR PAYMENT OF CHARGES.

ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه به ذی نفع نباید منوط به وصول هزینه ها و مخارج مربوط توسط بانک ابلاغ کننده یا ابلاغ کننده ثانوی شود.

A CREDIT OR AMENDMENT SHOULD NOT STIPULATE THAT THE ADVISING TO A BENEFICIARY IS CONDITIONAL UPON THE RECEIPT BY THE ADVISING BANK OR SECOND ADVISING BANK OF ITS CHARGES.

د) متقاضی اعتبار مکلف و متعهد به جبران خسارت بانک در قبال کلیه تعهدات و مسئولیت های ناشی از عرف و قوانین خارجی خواهد بود.

THE APPLICANT SHALL BE BOUND BY AND LIABLE TO INDEMNIFY A BANK AGAINST ALL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES IMPOSED BY FOREIGN LAWS AND USAGES.

 

ماده ۳۸- اعتبارات قابل انتقال:

 ARTICLE 38 TRANSFERABLE CREDITS

 

الف ) بانک هیچگونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد مگر به ترتیب و حدودی که صریحا" با آن موافقت کرده باشد.

A BANK IS UNDER NO OBLIGATION TO TRANSFER A CREDIT EXCEPT TO THE EXTENT AND IN THE MANNER EXPRESSLY CONSENTED TO BY THAT BANK

ب ) از نظر این ماده :

FOR THE PURPOSE OF THIS ARTICLE:

اعتبار قابل انتقال : یعنی اعتباری که " قابل انتقال " بودن آن مشخصا" در اعتبار ذکر شود. اعتبار قابل انتقال ممکن است بنابه درخواست ذی نفع ( ذی نفع اول ) کلا" یا جزأ" در اختیار ذی نفع دیگر (ذی نفع دوم ) قرار گیرد.

TRANSFERABLE CREDIT MEANS A CREDIT THAT SPECIFICALLY STATES IT IS "TRANSFERABLE”. A TRANSFERABLE CREDIT MAY BE MADE AVAILABLE IN WHOLE OR IN PART TO ANOTHER BENEFICIARY (" SECOND BENEFICIARY ") AT THE REQUEST OF THE BENEFICIARY ("FIRST BENEFICIARY").

بانک انتقال دهنده : یعنی بانک تعیین شده که اقدام به انتقال اعتبار نموده یا در صورت اعتبار قابل استفاده توسط هر بانکی (Freely Available Credit) بانکی است که از طرف بانک گشاینده اعتبار مشخصا" مجاز به انتقال اعتبار شده و اعتبار را منتقل کند. بانک گشاینده می تواند بانک انتقال دهنده نیز باشد.

TRANSFERRING BANK MEANS A NOMINATED BANK THAT TRANSFERS THE CREDIT OR, IN A CREDIT AVAILABLE WITH ANY BANK, A BANK THAT IS SPECIFICALLY AUTHORIZED BY THE ISSUING BANK TO TRANSFER AND THAT TRANSFERS THE CREDIT. AN ISSUING BANK MAY BE A TRANSFERRING BANK .

اعتبار منتقل شده : یعنی اعتباری که توسط بانک انتقال دهنده در اختیار ذی نفع دوم قرار گرفته است .

TRANSFERRED CREDIT MEANS A CREDIT THAT HAS BEEN MADE AVAILABLE BY THE TRANSFERRING BANK TO A SECOND BENEFICIARY.

ج ) کلیه هزینه های انجام شده (از قبیل کارمزد،حق الزحمه ها، هزینه ها یا مخارج ) در ارتبــــــاط با انتقال اعتبار باید توسط ذی نفع پرداخت شود مگر آنکه توافق دیگری در زمان انتقال اعتبار به عمـــل آمده باشد.

یا

 به غیر از مواردی که توافق دیگری در زمان اعتبار به عمل آمده ،کلیه هزینه های انجــــــام شده (از قبیل کارمزد،حق الزحمه ها ، هزینه ها یا مخارج ) در ارتباط با انتقال اعتبار باید توسط ذی نفع پرداخت شود.

UNLESS OTHERWISE AGREED AT THE TIME OF TRANSFER, ALL CHARGES (SUCH AS COMMISSIONS, COMMISSIONS,FEES,COSTS OR EXPENSES) INCURRED IN RESPECT OF A TRANSFER MUST BE PAID BY THE FIRST BENEFICIARY.

د ) اعتبار می تواند به بیش از یک ذی نفع دوم منتقل شود مشروط بر اینکه حمل یا برداشت تدریجی ازاعتبـــارمجاز باشد.

A CREDIT MAY BE TRANSFERRED IN PARTY TO MORE THAN ONE SECOND BENEFICIARY PROVIDED PARTIAL DRAWINGS OR SHIPMENTS ARE ALLOWED.

اعتبـــارمنتقـــل شده نمی تـــواند به تقـــاضای ذی نفع دوم به ذی نفع های بعـــدی منتقل گردد.ذینفع اول بعنوان ذینفع های بعدی تلقی نمی شود.

A TRANSFERRED CREDIT CANNOT BE TRANSFERRED AT THE REQUEST OF A SECOND BENEFICIARY TO ANY SUBSEQUENT BENEFICIARY. THE FIRST BENEFICIARY IS NOT CONSIDERED TO BE A SUBSEQUENT BENEFICIARY.

ه ) هرگــــونه درخـــواست انتقال اعتبار باید قیـــد کند که اصـلاحیه های اعتبار تحت چه شرایطی می تواند به ذی نفع دوم ابلاغ شود

ANY REQUEST FOR TRANSFER MUST INDICATE IF AND UNDER WHAT CONDITIONS AMENDMENTS MAY BE ADVISED TO THE SECOND BENEFICIARY. THE TRANSFERRED CREDIT MUST CLEARLY INDICATE THOSE CONDITIONS.

و ) اگـــر یک اعتبار به بیــش از یک ذی نفع دوم منتقل شده باشد، عدم قبول یک اصلاحیه به وسیله یک یا چنــــد ذی نفــــــــع دوم تاثیری در معتبر بودن اصلاحیه های پذیرفته شده توسط سایر ذی نفع های اعتبارنخواهد داشت و اعتبار منتقل شده بدین ترتیب اصلاح شده تلقی خواهد شد. درارتبــاط با ذی نفع های دومی که اصلاحیه مربوطه را نپذیرفته اند،شرایط اعتبار بدون تغییر باقی خواهد ماند.

IF A CREDIT IS TRANSFERRED TO MORE THAN ONE SECOND BENEFICIARY, REJECTION OF AN AMENDMENT BY ONE OR MORE SECOND BENEFICIARY DOES NOT INVALIDATE THE ACCEPTANCE BY ANY OTHER SECOND BENEFICIARY,WITH RESPECT TO WHICH THE TRANSFERRED CREDIT WILL BE AMENDED ACCORDINGLY.

FOR ANY SECOND BENEFICIARY THAT REJECTED THE AMENDMENT, THE TRANSFERRED CREDIT WILL REMAIN UNAMENDED.

ز) اعتبار منتقل شده باید به نحو درستی کلیه شرایط اعتبار از جمله تائید اعتبار را منعکس کند به استثنـــــاء موارد زیر:

THE TRANSFERRED CREDIT MUST ACCURATELY REFLECT THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT, INCLUDING CONFIRMATION,IF ANY, WITH THE EXCEPTION OF :

-          مبلغ اعتبار

THE AMOUNT OF THE CREDIT

-          هر گونه بهای واحد ذکر شده در اعتبار

- ANY UNIT PRICE STATED THEREIN

-          تاریخ انقضاء

- THE EXPIRY DATE

-          مهلت ارائه اسناد

- THE PERIOD FOR PRESENTATION,OR

-          آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل

– THE LATEST SHIPMENT DATE OR GIVEN PERIOD FOR SHIPMENT,

که هر یک از آنها یا همه آنها می تواند کاهش یافته یا محدود شود.

ANY OR ALL OF WHICH MAY BE REDUCED OR CURTAILED.

درصدی که پوشش بیمه ای باید اخذ شود می تواند به ترتیبی افزایش یابد که پوشش بیمه ای تصریح شده در اعتبار یا این مواد را تامین نماید.

THE PERCENTAGE FOR WHICH INSURANCE COVER MUST BE EFFECTED MAY BE INCREASED TO PROVIDE THE AMOUNT OF COVER STIPULATED IN THE CREDIT OR THESE ARTICLES.

 نام ذی نفع می تواند جایگزین درخواست کننده اعتبار گردد.

 اما اگر در اعتبار تصریح شده باشد که نام درخواست کننده باید در هر سندی به جزء سیاهه ، درج شود این الزام باید رعایت گردد.

THE NAME OF THE FIRST BENEFICIARY MAY BE SUBSTITUTED FOR THAT OF THE APPLICANT IN THE CREDIT.

IF THE NAME OF THE APPLICANT IS SPECIFICALLY REQUIRED BY THE CREDIT TO APPEAR IN ANY DOCUMENT OTHER THAN THE INVOICE, SUCH REQUIREMENT MUST BE REFLECTED IN THE TRANSFERRED CREDIT.

ح ) ذی نفع اول حق دارد سیاهه و برات خود را جایگزین سیاهه و برات ذی نفع دوم نماید. به شرط آنکه مبلغ آن بیش از مبلغ تصریح شده در شرایط اعتبار نباشد،ودر صورت جایگزینی سیاهه و برات بترتیب فوق ذی نفع اول می تواند نسبت به برداشت مابه التفاوت سیاهه خود و سیاهه ذی نفع دوم ،در صورت وجود اقدام کند.

THE FIRST BENEFICIARY HAS THE REIGHT TO SUBSTITUTE ITS OWN INVOICE AND DRAFT, IF ANY, FOR THOSE OF A SECOND BENEFICIARY FOR AN AMOUNT NOT IN EXCESS OF THAT STIPULATED IN THE CREDIT, AND UPON SUCH SUBSTITUTION THE FIRST BENEFICIARY CAN DRAW UNDER THE CREDIT FOR THE DIFFERENCE,IF ANY, BETWEEN ITS INVOICE AND THE INVOICE OF A SECOND BENEFICIARY.

ت ) ذی نفع اول می تواند در درخواست انتقال اعتبار قید کند که پــــرداخت یا معامـله اسناد به ذی نفع دوم درمحل انتقال اعتبار و تا تاریخ انقضاء اعتبار صورت می گیرد . این موضوع تاثیــری در حق ذی نفع اول جهت جایگزینی سیاهه و برات خود با سیاهه و برات ذی نفع دوم و مطالبه مابه التفـــاوت مربوط در وجه ذی نفع اول نخواهد داشت .

THE FIRST BENEFICIARY MAY, IN ITS REQUEST FOR TRANSFER, INDICATE THAT HONOUR OR NEGOTIATION IS TO BE EFFCTED TO A SECOND BENEFICIARY AT THE PLACE TO WHICH THE CREDIT HAS BEEN TRANSFERRED, UP TO AND INCLUDING THE EXPIRY DATE OF THE CREDIT. THIS IS WITHOUT PREJUDICE TO THE RIGHT OF THE FIRST BENEFICIARY IN ACCORDANCE WITH SUB-ARTICLE 38 (h).

اگر ذی نفـــع اول که بــــاید سیاهـه و برات خود را جایگزین سیاهه و برات ذی نفع دوم نماید از انجام این کار با اولین درخواست خودداری کنــد یا اگر سیاهه های ارائه شده توسط ذینفع اول دارای مغایرتهایی باشند که در اسناد ارائه شده توسط ذینفع دوم وجود نداشته باشند و ذینفع اول از اصلاح این مغایرتها با اولین درخواست خودداری نماید ، بانک انتقال دهنده حق خواهد داشت اسناد رسیده از ذی نفع دوم را بدون اینکه مسئولیت بیشتری در مقابل ذی نفع اول داشته باشد به بانک گشاینده اعتبار تسلیم نماید.

IF THE FIRST BENEFICIARY IS TO PRESENT ITS OWN INVOICE AND DRAFT, IF ANY, BUT FAILS TO DO SO ON FIRST DEMAND, OR IF THE INVOICES PRESENTED BY THE FIRST BENEFICIARY CREATE DISCREPANCIES THAT DID NOT EXIST IN THE PRESENTATION MADE BY THE SECOND BENEFICIARY AND THE FIRST BENEFICIARY FAILS TO CORRECT THEM ON FIRST DEMAND,THE TRANSFERRING BANK HAS THE RIGHT TO PRESENT THE DOCUMENTS AS RECEIVED FROM THE SECOND BENEFICIARY TO THE ISSUING BANK, WITHOUT FURTHER RESPONSIBILITY TO THE FIRST BENEFICIARY.

ی ) ارائه اسناد به بانک انتقال دهنده باید توسط ذی نفع دوم یا از طرف وی صورت گیرد.

PRESENTATION OF DOCUMENTS BY OR ON BEHALF OF A SECOND BENEFICIARY MUST BE MADE TO THE TRANSFERRING BANK.

ماده ۳۹- واگذاری عواید

 

صرف این که اعتباری فاقد عنوان قابل انتقال باشد، به حق ذی نفع در واگذاری عواید که به موجب قانون حاکم بدست آورده و یا خواهد آورد خللی وارد نمی کند . این ماده فقط ناظر به واگذاری مطالبات (عواید حاصل از اعتبار) بوده و ارتباطی به حقوق مربوط به انجام کار تحت خود اعتبار ندارد.

THE FACT THAT A CREDIT IS NOT STATED TO BE TRANSFERABLE SHALL NOT AFFECT THE RIGHT OF THE BENEFICIARY TO ASSIGN ANY PROCEEDS TO WHICH IT MAY BE OR MAY BECOME ENTITLED UNDER THE CREDIT, IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF APPLICABLE LAW. THIS ARTICLE RELATES ONLY TO THE ASSIGNMENT OF PROCEEDS AND NOT TO THE ASSIGNMENT OF THE RIGHT TO PERFORM UNDER THE CREDIT.