ترمينالهاي كانتينري و ايمني آنها:

منتشر شده در تاریخ: شنبه 7 دی 1392

ترمينالهاي كانتينري و ايمني آنها

صنعت حمل و نقل دريايي از ابتداي تمدن بشر وجود داشته و از آن زمان تا كنون تغييرات محسوسي در آن به وجود آمده است.

از دهه 1970 به بعد و با ورود كانتينر به سيستم حمل و نقل دريايي، تجهيزات پيشرفته و هوشمند همچون گنتري كرين ،ترانس تينر، ريچ استكر و ... بكار گرفته شده اند.

به علاوه از آن زمان تاكنون حمل و نقل كانتينري يك روند روز افزون داشته و پيش بيني ميشود تا سال 2010 حجم جابجايي كانتينر در جهان به بيش از 400 ميليونTEU برسد.

اين امر سبب ميگردد كه هر چه بيشتر به مبحث ايمني در ترمينال كانتينر توجه خاصي شود.

با توجه به اينكه تجهيزات جديد و نوآوري باعث ايجاد خطرات جديد ميشود پس لازم است كه به سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت كار در ترمينالهاي كانتينري توجه خاصي كرد.

به دليل عدم آشنايي كارگران و پرسنل با اصول ايمني ، عدم استفاده از تجهيزات حفاظت فردي، عدم رعايت اصول بارچيني، كار  بر بالاي كانتينر ، نحوه رفتار با كالاهاي خطرناك و موارد بسيار ديگر حوادث بسياري رخ ميدهد كه علاوه بر خسارات جبران ناپذير به تجهيزات استراتژيك ترمينال هاي كانتينري كه در سال به ميلياردها تومان ميرسد، تلفات جاني بسياري نيز در بر دارد كه تنها از طريق آموزش اصول فوق الذكر مي توان تا حد بسياري از اين سوانح و حوادث كاست . امروزه متاسفانه بخش زيادي ازكارگران ترمينال كانتينر ، كارگران روزمزد و خود اشتغال مي باشند و از طرف ديگرشركتهاي پيمانكاري بدليل بار مالي از آموزش كارگران سر باز ميزنندكه در اين بين وظيفه ناظرين بندر است كه از طريق اهرمهاي اجرايي شركتهاي خصوصي را مجبور به آموزش كارگران نمايند .

ترمينال كانتينر:

مفاهيم

بلوك: محلهايي به شكل مكعب مستطيل كه توسط كانتينر ايجاد مي شود و گروه خاصي ازكانتينرها در آن قرار مي گيرند و داراي طول، عرض و ارتفاع مي باشد.

مركز كنترل: مركزي كه از طريق بي سيم و كامپيوتر و نرم افزارهاي مديريت ترمينال كانتينرعمليات تخليه و بارگيري شناورها كنترل مي شود.

كانتينر يارد : محل نگهداري كانتينرهايي كه منتظر بارگيري به كشتي و يا منتظر خروج از بندر هستند.

ريچ استكر: وسيله اي جهت جابجايي كانتينر پر و خالي در محوطه ها و با قابليت صفافي (به صف كردن) آن.

ترانس تينر: يك چارچوب متحرك است كه با اسپريدر خود كانتينرها را در كانتينر يارد بصورتبلوك صفافي مي كند.

گنتري كرين: جرثقيل مخصوص تخليه و بارگيري كانتينر (به) كشتي


كنترل عمليات كانتينري

تفكيك افراد و تجهيزات

لازم است دسترسي وسايل نقليه و عابران پياده به محوطه ترمينال كانتينر دقيقاً كنترل شود و افراد همراه كشنده ها به هيچ وجه حق ورود به محوطه هاي عملياتي كانتينري را ندارند و بايد در اتاقي كه به اين منظور تهيه شده، منتظر بمانند و همچنين تمامي افرادي كه مجاز به محوطه هاي عملياتي كانتينري شناخته مي شوند (مانند كارگران ترمينال ها، رانندگان كشنده ها، رانندگان تاكسي و عابران پياده و خدمه كشتيها ) بايد بوسيله علائم ،خط كشي ها ، جزوات و كاتالوگهايي ، از ماهيت كار و عمليات در آن محوطه ها مطلع شوند و در صورت امكان ميبايست از ميني بوس كه توسط اداره بندر تهيه شده جهت جابجايي آنها در سطح ترمينال كانتينر استفاده كرد . (جهت جلوگيري از ورود غيرمجاز به محوطه هاي كانتينري ، بايد اين محوطه ها توسط فنس با ارتفاع 2 متر محصور شود.

تمامي كانتينرهايي كه از طريق راه آهن و جاده به بندر وارد مي شوند،  بايد از نظر خسارات بررسي شوند و در صورت وجود چنين مواردي، اقدام مقتضي بايد صورت گيرد . تعداد كشنده هايي كه مجاز به ورود به محوطه هاي عملياتي مخصوص ترانس تينر، گنتري كرين هستند، بايد بصورتي باشد كه از تجمع و ترافيك زياد جلوگيري كند و از ورود كشنده هاي مقاطعه كار به كانتينر يارد حتي الامكان جلوگيري شود . به علاوه خودروهايي كه در حال عبور از مسير ترمينال كانتينر هستند بايد توسط خودرو پورت اپراتور اسكورت شوند و مجهز به چراغ گردان باشند . در صورتي كه پياده روها و مسير تردد تجهيزات و كشنده ها همديگر را قطع كنند، بايد علائم لازم و چراغ راهنما و آينه محدب در محل نصب شود تا هر دو گروه از وجود همديگر آگاه شوند و در صورت نصب چراغ راهنمايي، اولويت با وسايل نقليه مي باشد .و ضروري است تعداد موانع را درترمينال كانتينر و محوطه هاي كانتينري به حداقل رساند . و تاورهاي نورافكن نيز توسط حصار مناسب حفاظت شود. البته لازم است در هنگام طراحي، ترمينال كانتينر بصورتي باشد كه حتي الامكان افراد و تجهيزات و كشنده ها از همديگر جدا باشند.

ارتفاع اطاق پرسنل ترمينال كانتينر بايد طوري باشد كه با ارتفاع كاميونها يكسان باشد و راننده نيازي به ترك كاميون نداشته باشد و در مسير درب ورود و خروج ترمينال كانتينر وجود دروازه اي جهت رويت اشيايي كه ممكن است در بالاي كانتينر به جاي مانده باشد و يا عمداً گزارده شود و احتمال سقوط آنها باشد ، ضروري است . اين سيستم را ميتوان از طريق دوربين مداربسته و يا آينه نيز اجرا كرد. بايد مكان مشخصي جهت پاركينگ كاميون هايي كه قصد انتظار طولاني مدت را دارند، مهيا شو د . در صورتي كه پاركينگ در كنار جاده و خيابانهاي محوطه هاي بندري باشد، بايد چيدمان كاميون ها بصورتي باشد كه جلوي ديد كشنده هاي عبوري را نگيرد.

ريچ استاكر

به هيچ عنوان هنگامي كه اسپريدر ريچ استاكر كاملاً باز مي باشد نبايد حركت كند و قبل از شروععمليات ريچ استاكر ، اپراتور بايد از سلامت سيستم ترمز، اطمينان حاصل كند و هيچ شخصي نبايد در هنگام كاركردن ريچ استاكر، بر روي ركاب آن مستقر شود

عمليات ترانس تينر

تويست لاكهاي (وسيله اي فلزي جهت بستن كانتينر به كفي جهت جلوگيري از احتمال واژگون شدنآن كه در كشتي هم استفاده مي شود.) كاميون بايد در يك محيط ايمن ، باز يا قفل شود و در صورت امكان اين كار بايد در مكاني غير از زير تجهيزات انجام شود و رانندگان نبايد در مسير خط كشي شده ترانس تينر بمانند. حتي الامكان رانندگان كاميون در طول زماني كه منتظر عمليات ترا نس تينر هستند بايد درون كاميون بمانند . همچنين در صورتي كه رانندگان كشندهها ، مجاز به ترك كاميون در زير ترانس تينر باشند، بايد در محلي ايمن مستقر شوند و در صورتي كه خطراتي از بالا رانندگان را تهديد كند آنها بايد به كلاه ايمني مجهز شوند . از سوي ديگر اپراتور ترانس تينر نيز بايد از ثابت بودن (ايست كامل ) كشنده اطمينان حاصل كند و بايد اسپريدر را از طرفين به سمت كفي كاميون هدايت نمايد نه از پشت كفي. وضمنا بايد مجهز به سيستم هشداردهنده صوتي باشد كه درصورت حركت ترانس تينر ، فعال شود و براي تسلط بر نقاط كور اپراتور، ترانس تينر بايد به دوربين مدار بسته و يا آژير مجهز شود.

ورود به محوطه هاي چينش كانتينر:

ورود به محوطه هاي چينش كانتينر بايد محدود شود و خودروها و كشنده هاي مجاز هم بايد به چراغ گردان مجهز شوند و افراد پياده نيز نبايد به محوطه هاي عملياتي وارد شوند مگر اينكه خطوط عابر پياده و علائم راهنمايي در مسير آن قرار گيرد و حضور افراد بايد با هماهنگي با مركز كنترل باشد و در صورت مشاهده هر عابري كه بدون هماهنگي وارد ترمينال كانتينر شده است بايدسريعاً مراتب به اطلاع مركزكنترل برسد.

- مجوز ورود به ترمينال كانتينر و كانتينر يارد بايد توسط پرسنل ذي صلاح صادر شود.

- علائم مخصوص جهت جلوگيري از ورود كاميون ها و خودروهاي متفرقه و غيرمرتبط با عمليات كانتينري نصب شود.

- لباس افرادي كه در اين ترمينالها كار مي كنند مطابق با قوانين و مقررات باشد.

- در صورتي كه گروهي از افراد قصد ورود به محوطه ها را داشته باشند بايد يك فرد باتجربه به همراه يك بي سيم اين گروه را هدايت كند

- افرادي كه به اين محوطه ها وارد مي شوند بايد از عمليات جاري، خطرات بالقوه و اطلاعات لازم در خصوص حوادث و سوانح اطلاعات كافي داشته باشند.

- نكات زير بايد در خصوص افرادي كه مي خواهند به محوطه ها وارد شوند رعايت شود:

يك)نام شخص.   دو) كاري كه بايد انجام دهد.    سه) زمان ورود

-  مركز كنترل بايد از اينكه اپراتورها در محل كار خود مستقر مي باشند و يا در حال ترك شيفت كاري خود مي باشند، اطمينان حاصل كند.

- رفت و آمد در سطح بندر چه از طريق جاده و چه از طريق ريل بايد بصورتي كنترل شود كه حداكثر ايمني در آن لحاظ شود و حتي الامكان بايد محوطه هاي خاص عملياتي از نظر رفت و آمد بصورت دقيق كنترل شود.

- در صورتي كه در بعضي از موارد ، قانون خاصي موجود نباشد ، بايد مراجع ذي صلاح بندر خود قوانين و دستورالعملهايي در مورد ايمني وضع و اجرا كنند و در اين راستا از كارشناسان ايمني كمك بگيرند.

- وضعيت كشنده ها و كاميون هايي كه در بندر تردد مي كنند بايد مطابق با قوانين و مقررات داخل آن كشور باشد.

- رانندگان كاميون ها بايد مجاز به رانندگي باشند و از همه نظر شرايط لازم همچون سلامتي، مهارت داشته باشند همچنين رانندگان كشنده ها بايد گواهينامه رانندگي داشته باشند و آموزش هاي لازم در خصوص شغل خود را دريافت كنند.

- در سطح بندر بايد سرعت هاي مناسب بكار گرفته شود و اين حداقل سرعت ممكن است از حداقل سرعت در آن كشور كمتر باشد . اين سرعت ها بايد دقيقاً از طريق علائم راهنمايي و رانندگي به اطلاع راننده ها برسد.

- در سطح بندر بايد پاركينگ هاي مناسبي كه عاري از خطر است، ايجاد شود . همچنين مكان اين پاركينگ ها بايد به صورتي باشد كه جلوي ديد ديگر كاميون هاي در حال حركت را نگيرد. همچنين پاركينگ ها نبايد نزديك چهارراه، محل عبور راه آهن، محل عبور عابر پياده ،مكان هايي با شيب تند و يا ديگر مكان هاي خطر ساز باشد.


محوطه هاي چينش كانتينر

سطح ترمينال كانتينر و كانتينر يارد بايد بصورت خوب نگهداري شود و از ريزش هرگونه ماده شيميايي علي الخصوص مواد روغني خودداري شود و مختصات هر نقطه از ترمينال كانتينر جهت مواقع اضطراري) بايد سريعاً قابل تشخيص باشد. ( از طريق شناسايي سريع بلوك ، رديف و ....... ) . و ضروري است كانتينرهاي حاوي كالاهاي خطرناك تحت شرايط خاص خود و در محل جداگانه و مجزا و تحت شرايط و تاسيسات خاص خود نگهداري شوند و تمامي كانتينرهاي يك بلوك بايد داراي طول يكسان باشند .( تركيب كانتينرهاي استاندارد و غيراستاندارد باعث بروز مشكلاتي مي شود

همچنين در صورتي كه در فاصله 6 متري بلوك ، ساختماني وجود داشته باشد بايد كانتينرها بصورت 1 طبقه چيده شوند (در صورت بروز طوفان باعث ايجاد خطرات شديد مي شود).

كانتينرهاي ايزوتانك (كانتينرهاي حاوي مايعات ) بايد حتي الامكان بصورت 1 طبقه چيده شوند و يا حداقل در صورت بيشتر شدن طبقات، نحوه چيدمان بصورت مخروطي باشد (جهت دسترسي سريع تر به هر ايزوتانك در صورت بروز حوادث).


جابه جايي و انتقال كانتينر

 كانتينرهايي كه وزن آنها بيش از وزن ايمن  تجهيزات است  نبايد توسط آن تجهيزات، تخليه و  بارگيري شود

SWL =Safe working Loading

همچنين جابه جايي كانتينر توسط گنتري كرين بايد از 4 گوشه آن باشد

- كانتينرهايي كه بار آنها ارتفاع زياد دارد بايد بوسيله چارچوب فلزي جابه جا شود.

Frame Over height

- سرعت تجهيزات جابجايي كانتينر در محوطه ها بايد معقول و مناسب باشد، علي الخصوص در هنگام كار درگوشه انبارها و محوطه ها.

- تجهيزات تخليه و بارگيري در هنگام تراول كردن همراه با كانتينر بايد سرعت خود را به حدي تقليل دهند كه توانايي توقف در صورت مشاهده مانع را داشته باشند.

- احتياط هاي لازم در مواقعي كه كانتينرهاي خسارت ديده جابه جا مي شوند، بايد در نظر گرفته شود  در صورتي كه كانتينر صدمه ديده است ( غيرمناسب براي جابه جايي با ر ) بايد از چرخه عمليات خارج شود.

- مسير تردد درترمينال نبايد توسط درب انباركشتي ها كه در هنگام عمليات بر روي اسكله قرار گرفته، مسدود شود . همچنين پرسنل و كشنده ها بايد از وجود درب انبارها مطلع شوند.

-  بازكردن يا بستن تويست لاك در زير گنتري كرين بايد بصورتي باشد كه ايمني كارگران را حفظ كند.

- جعبه تويست لاكها نبايد باعث مسدودكردن مسير كشنده ها شود.


دسترسي به بالا كانتينر:

جهت دسترسي به كانتينرهايي كه در طبقات بالا هستند (جهت نمونه برداري براي گمرك بايد از نردبان و يا سكوهاي مناسب استفاده كرد و هرگز نبايد از طريق درب كانتينر و غيره به بالاي آن دسترسي پيدا كرد . البته از طريق نردبان بايد به بالاي كانتينرهايي كه بيش از 2 طبقه هستند دسترسي پيدا كرد و ضروري است كارگراني كه در بالاي كانتينرها كار مي كنند به تجهيزات مناسب جهت جلوگيري از سقوط مجهز باشند.


عمليات درون كانتينر:

الف- بازكردن كانتينر :

دربهاي كانتينر بايد تحت كنترل باز شود به عنوان مثال يك نمونه ساده آن محدودكردن درب كانتينر بوسيله يك زنجير است . در صورتي كه درب كانتينر تحت فشار باشد ، بايد بوسيله فورك ليفت باز شود و پس از آن هيچ فردي نبايد به درون كانتينر وارد شود مگر اينكه امور ايمني آن بررسي شود و در صورتي كه هرگونه گازها و بخارات خطرناك درون كانتينر احساس شود بايست از طريق تهويه، هواي آن پاك شود (تجربه نشان داده است كه بيش از 4 درصد تمامي كانتينرهايي كه بارگيري مي شود محتوي گازهاي باقي مانده است و لذا پيشنهاد مي شود قبل از ورود هر شخصي، هواي آن به وسيله هواكشهاي مخصوص كاملا پاك و تهويه شود. ).خطراتي كه كارگران را در هنگام ورود به كانتينرها تهديد مي كند عبارتست از:

- گازهاي سمي و بخارهايي كه حاصل از تجزيه محموله مي باشد.

- گازها و بخارات باقي مانده كه هنوز فعال و خطرساز هستند.

- كمبود اكسيژن.

ب - استافينگ (بارگيري كالاها درون كانتينرها) و استريپ (تخليه كالا از كانتينرها)

 موارد زير در مورد هر كانتينر قبل از بارگيري بايد بررسي شود:

- كانتينر بايد پلاك كنوانسيون كانتينر ايمن(C.S.C)را داشته باشد. 

- وزن آن با وزني كه استاندارد كانتينر است يكسان يا كمتر باشد.

- بدنه و ساختار كانتينر سالم باشد و از نظر وجود مواد باقيمانده و بخارات محموله هاي قبلي پاك باشد.

- هيچگونه مارك و برچسب مواد خطرناك كه مربوط به محموله هاي قبلي است بر روي كانتينر باقي نمانده باشد.

- بار درون كانتينر بايد مطابق خطي مشي هاي سازمان جهاني دريانوردي و سازمان جهاني كار باشد.


Guide Lines Packing of cargo Transport Units (CTVS)

 

- بار بايد در كانتينر به صورت يكنواخت توزيع شود و نبايد بيش از 60 % بار در يك سمت طول كانتينر قرار گيرد.

- كالاهاي خطرناك بايد طبق كنوانسيون كالاهاي خطرناك سازمان جهاني دريانوردي بسته بندي، جداسازي و برچسب زني شود.


IMDG Code

- ليفتراكهايي كه براي استريپ و استافينگ كانتينر استفاده مي شوند نبايد داراي زوائدي كه مزاحم ورود به كانتينر مي شود، باشد . همچنين براي استريپ و استافينگ كانتينر در صورت امكان بايد از ليفتراكهاي برقي به جاي ديزلي استفاده كرد . همچنين تاير اين ليفتراكها بايد لاستيكي باشد و بيش از تحمل كف كانتينر، به آن فشار و ارد نكند و در صورتي كه كانتينر در هنگام استريپ يا استافينگ بر روي كشنده باشد در صورت نياز از سطح شيبدار مناسب استفاده كرد.

ج - نظافت كانتينرها:

- تمامي كانتينر بايد پس از استفاده نظافت شود مخصوصاً از باقيمانده محموله هاي قبلي.

علت نظافت كانتينرها عبارت است از:

* قرنطينه و مهار انتقال حشرات و بيماريها .

* تلاش در جهت بهبود كيفيت موادغذايي كه درون كانتينرهاست.

* پيشگيري از آلودگي هاي متوالي درون كانتينر.

- تمامي كارگراني كه به نظافت كانتينرها اشتغال دارند بايد از خطرات اين كار آگاه باشند و قبل از هرگونه اقدام در خصوص نظافت كانتينرها بايد از محموله هاي باقيمانده اطلاع حاصل كرد و آنرا شناسايي كرد و لازم است قبل از ورود به كانتينر به علت احتمال كمبود اكسيژن و يا وجود گازهاي خطرناك، دو درب كانتينر كاملاً باز شود تا تهويه هوا بصورت بهتر صورت پذيرد و تمهيدات لازم در خصوص آن اتخاذ گردد و اين امر بايد هميشه مدنظر باشد كه ممكن است كانتينرهايي كه برچسب كالاي خطرناك ندارند، حاوي باقي مانده هاي خطرناك باشند (هر پسمانده اي در كانتينر بايد خطرناك شناخته شود مگر آنكه خلاف آن ثابت شود . ) لذا ضروري است كارگراني كه به نظافت كانتينر اشتغال دارند با تجهيزات محافظت شخصي تجهيز شوند و پسماندهاي خطرناك در هنگام نظافت نبايد به بيرون كانتينر ريخته شود و بايد به مكاني مناسب انتقال يابد.

د  تعمير كانتينرها:

- در صورتي كه هر كانتينر نيازمند تعمير و معاينه باشد بايد سريعاً از چرخه عمليات خارج و به محوطه مناسب انتقال يابد و كانتينرهايي كه نميتوان آنها را تعمير كرد ، بايد به صورتي ( برچسب يا علامت) از بقيه متمايز شود كه تا اطلاع ثانوي استفاده قرار نگيرد.

- در صورتي كه كانتينري داراي ريزش باشد بايد سريعاُ به محوطه مناسب منتقل شود(جهت جلوگيري از آلودگي در بندر و آلودگي دريا ). اين عمل مي تواند بصورت انتقال محتويات يك ايزوتانك يا كانتينر به كانتينرهاي ديگر باشد البته در بعضي از بنادر بعضي چارچوبهاي (سيني مانند) وجود دارد كه مي توان سريعاً محتويات كانتينر را به آن منتقل كرد

عمليات برروي عرشه:

يك) ناظرين بندر بايد از ايمن بودن محل هاي دسترسي به كشتي اطمينان حاصل كنند وهمچنين ميزان ايمني محل كار براي لاشينگ كارها را بررسي كنند و بستن و بازكردن لاشينگ(وسيله اي فلزي جهت بستن كانتينرها به كشتي جهت جلوگيري از حركت كانتينرها در دريا و هواي طوفاني) بايد از انتهاي كانتينرها و فضايي كه بين آنهاست انجام شود.

دو) فضايي كه بين كانتينرها موجود مي باشد بايد:

بصورت محكم و تراز باشد و ترجيحاً 1 متر وكمتر از 75 سانتيمتر نباشد. زيرا لاشينگ كارها بايد دراين فضا تويست لاكها و ميله هاي لاشينگ را باز كنند و بدون هيچ خطري ابزار لاشينگ را كنار مسير قرار دهند.

كار بر بالاي كانتينر

1 ) درصورتي كه كار بر بالاي كانتينر ، اجتناب ناپذير است ، بايد تجهيزات ايمني لازم جهت

كارفراهم شود.

2 ) دسترسي به بالاي كانتينرها بايد از  طريق قسمتهاي ثابت و فوقاني كشتي صورت بگيرد و يا از طريق اطاقك لاشينگ (وسيله اي فلزي به اندازه كانتينر 40 فوت كه توسط گنتري كرين براي باز كردن لاشينگ كانتينرها استفاده ميشود)

3 ) درصورتيكه چنين دسترسي ممكن نباشد بايد از طريق گنتري كرين و بوسيله اطاقك لاشينگ (اطاقكي فلزي به اندازه يك كانتينر استاندارد كه كارگر لاشينگ كار درون آن رفته و توسط گنتري كرين بين كانتينرها حركت كرده و لاشينگها و تويست لاكها را باز ميكند و از نقطه نظر ايمني بسيار مناسب است .) عمل لاشينگ انجام شود.          

4 ) هنگامي كه اطاقك يا سبد مورد استفاده قرارميگيرد بايد:

دونفر از طريق آن انتقال يابد و يك نفر از آنها با بي سيم ، با اپراتور در ارتباط باشد. اپراتور گنتري كرين بايد فقط دستور مسير وحركت را از آن فرد دريافت كند.

5 ) كارگران به هيچ وجه نبايد از انتهاي كانتينرها بالا بروند.

6 ) دربعضي از كشتي هاي غير كانتينري كه كانتينر حمل مي كنند و نياز به بالا رفتن از كانتينرها، احساس مي شود، بايد اين امر به نحو ايمن انجام شود.

7 ) هنگامي كه كارگر به بالاي كانتينرها دست يافت ، بايد از تجهيزات ايمني براي جلوگيري از سقوط استفاده كند.

8 ) انتخاب سيستم لاشينگ بر انتخاب نحوه انتقال به بالاي كانتينر تاثيرگذار است ، به عنوان مثال درصورتي كه از تويست لاكهاي معمولي استفاده شود ، بايد آن تويست لاكها را با اطاقك لاشينگ به بالاي كانتينرها منتقل كرد ، اما درصورتي كه از تويست لاكهاي نيمه اتوماتيك و يا اتوماتيك استفاده شود مي توان تا چهار طبقه اول كانتينرها را با ميله و بدون نياز به بالا رفتن باز كرد و در هنگام بارگيري نيز اصلاً نياز به بالارفتن وجود ندارد (زيرا تويست لاكهاي اتوماتيك در هنگام بارگيري توسط كارگران در زير گنتري كرين به انتهاي كانتينر متصل مي شود ) و در صورتي كه از سيستم اطاقك براي لاشينگ استفاده مي شود بايد اولاً سرعت حركت بين طبقات كانتينر بسيار آرام باشد و ثانياّ به اينكه دست كارگران بين قفس و كانتينرها گير نكند توجه خاص شود . همچنين در طول اينكار نفر دوم بايد با اپراتور گنتري كرين در ارتباط باشد و عمليات را كنترل كند.

9 ) در صورتي كه نياز به ترك اطاقك و رفتن به گوشه كانتينرها، احساس شد بايد دستكش و ابزار لازم را داشته باشند.

10 ) چنانچه سيستم هاي ديگري براي كار فوق در نظر گرفته شود، بايد ملاحظات ايمني آن مدنظر قرار گيرد.

11 ) عمليات بر بالاي كانتينر در صورت طوفان و باد شديد بايد سريعا متوقف شود.

كفي و كشنده ها در بندر:

1 ) خودروهاي بندري (كشنده هايي كه در بندر مورد استفاده قرار مي گيرد ) بايد حداقل استاندارد را در خصوص تايرها، ترمزها، چراغها و چراغهاي خطر رعايت كند . البته امروزه نوعي كفي و كشنده با سرعت حداكثر 25 كيلومتر بر ساعت جهت كار در بنادر طراحي و ساخته شده است.

2 ) كابين راننده بايد بصورتي  باشد كه راننده را در شرايط جوي مختلف حفظ كند و همچنين جلوي ديد راننده را نگيرد و در صورتي كه راننده بعضي از نقاط را نمي بيند بايد در راستاي جلوگيري از هرگونه سانحه، از سيستم هايي همچون تلويزيون مداربسته يا ديگر تجهيزات آشكارساز استفاده كرد.

3 ) كشنده هايي كه مخصوص حمل كانتينر مي باشد بايد مجهز به بغل گير باشد.

4 ) به محدودكردن سرعت كشنده ها در بندر توجه خاص كنيد.

5 ) كشنده ها بايد توانايي مقاومت در برابر تجهيزات تخليه و بارگيري را در هنگامي كه توسط جرثقيل و .... تخليه و بارگيري مي شوند ، داشته باشد.

6 ) در مكانهايي كه تاريك يا كم نور مي باشد، كشنده ها مي بايست از علائم شب نما استفاده كنند واين روش تاثير به سزايي در بهبود ضريب ايمني دارد.

7 ) سيستم ترمز كشنده مي بايست با سيستم ترمز كفي سازگار باشد.