فرهنگ لغات اداری (بخش اول):

منتشر شده در تاریخ: دو شنبه 23 تیر 1393

فرهنگ واژگان اداری

بیمه تأمین اجتماعی

شامل ارائه خدمات به هنگام حوادث و بیماریها، بارداری و پرداخت غرامت دستمزد مستمریهای از کارافتادگی، بازنشستگی، فوت و همچنین پرداخت مقداری بیکاری به بیمه شدگان مربوطه طبق قانون تأمین اجتماعی می باشد.

بدهی معوقه

میزان بدهی قطعی شده که پرداخت آن به تأخیر افتاده باشد

قانون تجارت

مجموعه مقررات راجع به تنظیم روابط تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی.

قانون کار

مجموعه مقررات راجع به تنظیم روابط فی ما بین کارگر- کارفرما و دولت در خصوص قراردادهای کار و سایل مربوط به اشتغال.

شرکتهای سهامی خاص

شرکتهائی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است.

با مسئولیت محدود

شرکت سهامی خاص عبارت است از شرکت تجاری مرکب از حداقل به سهامدار که فعالیتهای تجاری خود را مطابق قانون انجام و سرمایه آن توسط سهامداران تعهد و پرداخت گردیده است و مسئولیت شرکا محدود به میزان سهام ایشان در شرکت است.

تضامنی

نوعی شرکت تجاری است که هر یک از شرکاء مسئول تمام بدهی شرکت در مقابل طلبکاران است و به عبارت دیگر حق دارد تمام طلب خود را از هر یک از شرکاء مطالبه نماید.

مالیات ابرازی عملکرد

مالیاتی است که به درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه مالیاتی تعلق می گیرد و توسط مودیان ابراز می گردد.

مالیات تشخیصی

مالیاتی است که با رسیدگی ، توسط ماموران مالیاتی تعیین و طبق برگ تشخیص مالیات ابلاغ میشود.

معافیت مالیاتی

آن میزان ار دزآمدها یا ماخذ مالیات بوده که .... در فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد آنها را معاف از پرداخت مالیات اعلام نموده است.

مالیات تکلیفی

مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد.

حقوق

وظایف و تکالیف- در فارسی به معنی دستمزد- مجموعه قوانین، قواعد لازم الاجرائی که به منظور استقرار نظم در جوامع انسانی رفع یا شناخته شده است.

صورتجلسه

جمع آوری و تدوینی مطالبی که علاوه بر تأمین اهداف و نیازهای یک جلسه بتواند بعنوان مرجع مناسبی در آینده قرار گیرد.

اساس نامه

قانونی که برای اداره یک انجمن یا مجلس یا سازمان اجتماعی و سیاسی تنظیم شده باشد.

آئین نامه

مجموعه اصول و قوانین داخلی که یک شرکت برای نظر دادن به روال کاری خود، تهیه می کند.

مجمع عمومی فوق العاده

اجتماع سهامدران دارای اختیارات ویژه و خاص از جمله تغییر اساسنامه ، انحلال شرکت و...

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

همان مجمع عمومی عادی است که در زمانی غیر از زمان مقرر تشکیل میشود.

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در مواقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود.

قرارداد

توافق دو یا چند نفر در خصوص انجام کار یا ایفاد تعهدی.

پروژه

و به عبارت دیگر فرآیند خاصی مشتمل بر مجموعه ای از فعالیتهای هماهنگ و کنترل شده با زمان آغاز و پایان.

کارفرما

شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.

پیمانکار

در اصلاح مالیات بر درآمد آنکه ضمن عقد قرارداد کتبی متعهد کند که ساخت بنائی یا تهیه و تحویل کالائی را در مقابل شود و پول معین به عهده گیرد.

پیمان مدیریت

پیمانی که ابتدا طراحی پروژه توسط کارفرما ار مهندسی طراح (مشاور) تأمین می شود و پس از طریق مناقصه برای ساخت به پیمانکار سازنده محول می شود.

حسن انجام کار

بر اساس مفاد ماده 35 دفترچه شرایط عمومی پیمان (در خصوص پیمانهای کارهای ساختمانی و تاسیساتی مربوط به طرحهای عمرانی ) از مبلغ ناخالص صورت و.... پیمانکار معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب جداگانه ای نزد کارفرما نگهداری می شود.

کسورات

وجوهی است که طبق قوانین و مقررات از وجوه پرداختی به اشخاص حقیقی کسر و حسب مورد و طبق مقررات مربوطه به سازمانهای ذیربط پرداخت و یا به اشخاص مزبور مسترد می گردد.

مفاصا حساب

به گواهی پرداخت کلیه بدهی تا زمان مذکور در آن اطلاق می شود و می تواند بابت بدهی مالیاتی - بیمه- عوارض نوسازی و غیره صادر گردد.

بخشنامه و دستورالعمل

بخشنامه برای حسن اجرای مقررات توسط مدیران سازمانها یا واحدهای اداری تدوین و صادر می گردد. دستورالعمل ها برای نحوه انجام امور محوله صادر شده و در بعضی موارد در قوانین، صدور دستورالعمل بعهده هیات وزیران یا وزارتخانه ها یا سازمانها و غیره محول میشود.

مشخصات مدیران

نام- فامیل- نشانی- سمت مدیران اشخاص حقوقی بوده و در فرمهای مالیاتی دارندگان امضاء مجاز نیز تعیین شده است.

رزونامه

فرم حاوی سوابق تحصیلی، سوابق تجربی (سابقه کار)، مشاغل و سمت های قبلی کارکنان است.

پایه تحصیلی

آخرین و بالاترین مدرک تحصیلی معتبر می باشد.