مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) (قسمت اول):

منتشر شده در تاریخ: جمعه 6 دی 1392

ماده ۱- کاربرد مقررات 
UCP : Article 1 : Application of UCP

ماده ۲- تعاریف :
 
ARTICLE 2: DEFINITIONS

ماده ۳- تفاسیر / مفاهیم:
ARTICLE 3 INTERPRETATIONS

ماده ۴- اعتبارات در مقابل قراردادها:
ARTICLE 4: CREDITS V. CONTRACTS

ماده ۵- اسناد در مقابل کالا / خدمات / عملکردها:
ARTICLE 5 DOCUMENTS V. GOODS, SERVICES OR PERFORMANCE

ماده ۶- قابل استفاده بودن اعتبار، تاریخ انقضاء و محل ارائه اسناد:
ARTICLE 6 AVAILABILITY, EXPIRY DATE AND PLACE FOR PRESENTATION

ماده ۷- تعهدات بانک گشاینده:
 
ARTICLE 7 ISSUING BANK UNDERTAKING

ماده ۸- تعهد بانک تائید کننده:
ARTICLE 8: CONFIRMING BANK UNDERTAKING

ماده ۹- ابلاغ اعتبارات و اصلاحیه های مربوط: 
ARTICLE 9: ADVISING OF CREDITS AND AMENDMENTS

ماده ۱۰- اصلاحیه ها:
ARTICLE 10 AMENDMENTS

ماده ۱۱- اعتبارات و اصلاحیه های مخابره شده از راه دور و پیش آگهی: 
ARTICLE 11 TELETRANSMITTED AND PRE-ADVISED CREDITS AND AMENDMENTS

ماده ۱۲- تعیین بانک:
 
ARTICLE 12 NOMINATION

ماده ۱۳- ترتیبات پوشش پرداخت بین بانکی :
ARTICLE 13 BANK-TO-BANK REIMBURSEMENT ARRANGEMENTS

ماده ۱۴- ضوابط بررسی اسناد:
ARTICLE 14 STANDARDS FOR EXAMINATION OF DOCUMENTS

ماده ۱۶- اسناد مغایر با شرایط اعتبار، قبول مغایرت و اطلاع به طرف مقابل :
ARTICLE 16 DISCREPANT DOCUMENTS, WAIVER AND NOTICE

ماده ۱۷- اسناد اصل و رونوشت:
ARTICLE 17 ORIGINAL DOCUMENTS AND COPIES

ماده ۱۸- سیاهه بازرگانی:
ARTICLE 18 COMMERCIAL INVOICE

ماده ۱۹- سند حمل برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل: 
ARTICLE 19 TRANSPORT DOCUMENT COVERING AT LEAST TWO DIFFERENT MODES OF TRANSPORT

ماده ۲۰- بارنامــــــــه:
 
ARTICLE 20 BILL OF LADING

ماده ۲۱- راه نامه دریایی غیر قابل معامله:
ARTICLE 21 NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILLS

ماده ۲۲- بارنامه حمل دربست:
 
ARTICLE 22 CHARTER PARTY BILL OF LADING

ماده ۲۳- سند حمل هوایی:
 
ARTICLE 23 AIR TRANSPORT DOCUMENT

ماده ۲۴- اسناد حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی :
ARTICLE 24 ROAD, RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENTS

ماده ۲۵- رسید پیک ، رسید پست یا گواهی پست: 
ARTICLE 25 COURIER RECEIPT, POST RECEIPT OR CERTIFICATE OF POSTING

ماده ۲۶- "حمل روی عرشه "، "بارگیری و شمارش توسط فرستنده "، " محتویات طبق اظهار فرستنده" و "هزینه های اضافه بر کرایه حمل"
ARTICLE 26 "ON DECK", "SHIPPER'S LOAD AND COUNT", "SAID BY SHIPPER TO CONTAIN" AND CHARGES ADDITIONAL TO FREIGHT

ماده ۲۷- سند حمل بدون نقص:
 
ARTICLE 27 CLEAN TRANSPORT DOCUMENT

ماده ۲۸- سند و پوشش بیمه ای:
 
ARTICLE 28 INSURANCE DOCUMENT AND COVERAGE

ماده ۲۹- تمدید تاریخ انقضاء یا آخرین روز ارائه اسناد:
ARTICLE 29 EXTENSION OF EXPIRY DATE OR LAST DAY FOR PRESENTATION

ماده ۳۰- نوسان در مبلغ اعتبار، مقدار و قیمت واحد:
ARTICLE 30 TOLERANCES IN CREDIT AMOUNT, QUANTITY AND UNIT PRICES

ماده ۳۱- حمل تدریجی یا برداشت های تدریجی:
ARTICLE 31 PARTIAL DRAWINGS OR SHIPMENTS

ماده ۳۲- برداشت اقساطی / حمل در دوره های معین: 
ARTICLE 32 INSTALMENT DRAWINGS OR SHIPMENTS

ماده ۳۳- ساعات ارائه اسناد:
 
ARTICLE 33 HOURS OF PRESENTATION

ماده ۳۴- عدم مسئولیت نسبت به اصالت اسناد: 
ARTICLE 34 DISCLAIMERS ON EFFECTIVENESS OF DOCUMENTS

ماده ۳۵- عدم مسئولیت نسبت به مخابره و ترجمه پیام: 
ARTICLE 35 DISCLAIMERS ON TRANSMISSION AND TRANSLATION

ماده ۳۶- فورس ماژور ( قوه قهریه ):
 
ARTICLE 36 FORCE MAJEURE

ماده ۳۷- عدم مسئولیت نسبت به عملکرد بانکهای کارگزار:
ARTICLE 37 DISCLAIMERS FOR ACTS OF AN INSTRUCTED PARTY

ماده ۳۸- اعتبارات قابل انتقال:
 
ARTICLE 38 TRANSFERABLE CREDITS

ماده ۳۹- واگذاری عواید

 

ماده ۱- کاربرد مقررات

 

  Article 1 : Application of UCP

 

 مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ، تجدید نظر سال 2007 ، نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد،درمـــــورد هـــــر اعتبـــــار اسنــــــــادی (اعتبار) (ازجمله اعتباراسنادی ضمانتی (Stand-by) ،تا حدی که قابل اعمال است ) لازم الاجراء است . این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است مگر اینکه صریحا" در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد.

 THE UNIFORM CUSTOMS AND PREACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION NO.600 ("UCP") ARE RULES THAT APPLY TO ANY DOCUMENTARY CREDIT ("CREDIT") (INCLUDING ,TO THE EXTENT TO WHICH THEY MAY BE APPLICALBE, ANY STAND BY LETTER OF CREDIT) WHEN THE TEXT OF THE CREDIT EXPRESSLY INDICATES THAT IT IS SUBJECT TO THESE RULES. THEY ARE BINDING ON ALL PARTIES THERETO UNLESS EXPRESSLY MODIFIED OR EXCLUDED BY THE CREDIT.

 

ماده ۲- تعاریف :


 
ARTICLE 2: DEFINITIONS

 

از نظر این مقررات :

FOR THE PURPOSE OF THESE RULES

 

بانک ابلاغ کننده: یعنی بانکی که اعتباررا بنابه درخواست بانک گشاینده ابلاغ می کند.

 

ADVISING BANK: MEANS THE BANK THAT ADVISES THE CREDIT AT THE REQUEST OF THE ISSUING BANK.

 

درخواست کننده: یعنی طرفی که اعتبار بنابه درخواست وی گشایش شده است .

 

APPLICANT: MEANS THE PARTY ON WHOSE REQUEST THE CREDIT IS ISSUED.

 

روز بانکی : یعنی روزی که در آن روز بانک معمولا" برای انجام عملیات بانکی تحت این مقررات باز است .

 

BANKING DAY:MEANS A DAY ON WHICH A BANK IS REGULARLY OPEN AT THE PLACE AT WHICH AN ACT SUBJECT TO THESE RULES IS TO BE PERFORMED.

 ذی نفع: یعنی طرفی که اعتبار به نفع وی گشایش شده است .

 BENEFICIARY:MEANS THE PARTY IN WHOSE FAVOUR A CREDIT IS ISSUED.

 ارایه مطابق : یعنی ارایه ای که با مفاد شرایط اعتبار، مواد معمول این مقررات و استانداردهای بین المللی عملیات بانکی مطابقت دارد.

COMPLYING PRESENTATION: MEANS A PRESENTATION THAT IS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT, THE APPLICABLE PROVISIONS OF THESE RULES AND INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE.

 تائید:یعنی تعهد قطعی بانک تائیدکننده ، افزون بر تعهد بانک گشاینده ، برای پذیرش پرداخت یا معامله اسنادی که مطابق با شرایط اعتبار ارائه شده باشد.

 CONFIRMATION MEANS A DEFINITE UNDERTAKING OF THE CONFIRMING BANK, IN ADDITION TO THAT OF THE ISSUING BANK,TO HONOUR OR NEGOTIATE A COMPLYING PRESENTATION.

 بانک تائید کننده: یعنی بانکی که بنابه درخواست یا مجوز بانک گشاینده تائید خود را بر اعتبار می افزاید.

 CONFIRMING BANK:MEANS THE BANK THAT ADDS ITS CONFIRMATION TO A CREDIT UPON THE ISSUING BANK'S AUTHORIZATION OR REQUEST.

 اعتبار: یعنی هرگونه ترتیباتی ، به هرنام یا توصیفی ، که در بر گیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است .

CREDIT: MEANS ANY ARRANGEMENT,HOWEVER NAMED OR DESCRIBED,THAT IS IRREVOCABLE AND THERRBY CONSTITUTES A DEFINITE UNDERTAKING OF THE ISSUING BANK TO HONOUR A COMPLYING PRESENTATION.

 پذیرش پرداخت : یعنی

HONOUR MEANS:

الف ) پرداخت دیداری اگر اعتبار در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده است .

  A. TO PAY AT SIGHT IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY SIGHT PAYMENT.

 ب ) ایجاد تعــــهد پــــرداخت مــــدت دار و پـرداخت وجه اعتبار در سررسید اگر اعتبار درمقابل پرداخت مدت دارقابل استفاده است .

 TO INCUR A DEFERRED PAYMENT UNDERTAKING AND PAY AT MATURITY IF THE CREDITS IS AVAILABLE BY DEFERRED PAYMENT.

 ج ) پذیره نویسی برات صادره توسط ذی نفع و پرداخت وجه آن در سررسید اگــــراعتبــــاردرمقابل پذیره نویسی قابل استفاده است .

TO ACCEPT A BILL OF EXCHANGE ("DRAFT") DRAWN BY THE BENEFICIARY AND PAY AT MATURITY IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY ACCEPTANCE.

 بانک گشاینده : یعنی بانکی که بنابه تقاضای درخواست کننده یا از طرف خود اعتبار را می گشاید.

ISSUING BANK:MEANS THE BANK THAT ISSUES A CREDIT AT THE REQUEST OF AN APPLICANT OR ON ITS OWN BEHALF.

 معامله اسناد: یعنـــی خرید برات ( صادره به عهده بانک دیگری به غیرازبانک مقرر) و یا اسناد ارایه شده مطابق شرایط اعتبار توسط بانک مقرر، اعم از اینکه پرداخت به موقع به ذی نفع انجام یا پیش ازروز بانکی تعیین شده در پوشش وجه ، واقع شود.

 NEGOTIATION: MEANS THE PURCHASE BY THE NOMINATED BANK OF DREAFT(DRAWN ON A BANK OTHER THAN THE NOMINATED BANK) AND/OR DOCUMENTS UNDER A COMPLYING PRESENTATION,BY ADVANCING OR AGREEING TO ADVANCE FUNDS TO THE BENEFICIARY ON OR BEFORE THE BANKING DAY ON WHICH REIMBURSEMENT IS DUE TO THE NOMINATED BANK.

 بانک تعیین شده : یعنی بانکی که اعتبار نزد آن بانک یا هربانکی قابل استفاده است .

 NOMINATED BANK : MEANS THE BANK WITH WHICH THE CREDIT IS AVAILABLE OR ANY BANK IN THE CASE OF A CREDIT AVAILABLE WITH ANY BANK.

 ارائه: یعنــــی تحویل اسنــــــاد تحت شــــرایط یک اعتبـــــار به بانک گشاینده اعتبار یا بانک تعیین شده یا اسناد ارائه شده می باشد.

 PRESENTATION: MEANS EITHER THE DELIVERY OF DOCUMENTS UNDER A CREDIT TO THE ISSUING BANK OR NOMINATED BANK OR THE DOCUMENTS SO DELIVERED.

 ارائه کننده : یعنی ذی نفع ، بانک یا طرف دیگری که اسناد را ارایه می کند.

 PRESENTER: MEANS A BENEFICIARY, BANK OR OTHER PARTY THAT MAKES A

 

ماده ۳- تفاسیر / مفاهیم:


ARTICLE 3 INTERPRETATIONS

 

 ازنظر این مقررات :

FOR THE PURPOSE OF THESE RULES:

 وا‍ژه های مفرد می تواند شامل حالت جمع و واژه های جمع شامل حالت مفرد آن نیز می گردد.

WHERE APPLICABLE, WORDS IN THE SINGULAR INCLUDE THE PLURAL AND IN THE PLURAL INCLUDE THE SINGULAR

 "اعتبار"برگشت ناپذیر تلقی می گردد حتی اگر اشاره ای به این موضوع نشده باشد.

 A CREDIT IS IRREVOCABLE EVEN IF THERE IS NO INDICATION TO THAT EFFECT.

 امضاء اسناد می تواند به صورت دستنویس ، فاکس ، پرفراژ شده ، مهر، نشانه یا هرگونه روش تصدیق الکترونیکی و مکانیکی دیگری باشد.

 A DOCUMENT MAY BE SIGNED BY HANDWRITING, FACSIMILE SIGNATURE, PERFORATED SIGNATURE, STAMP, SYMBOL OR ANY OTHER MECHANICAL OR ELECTRONIC METHOD OF AUTHENTICATION.

 درخواست سند تصدیق ، بازبینی یا گواهی شده یا نظایر آن ، با امضاء علامت یا الصاق برچسب بر روی سند اجابت شده تلقی می گردد.

 A REQUIREMENT FOR A DOCUMENT TO BE LEGALIZED, VISAED, CERTIFIED OR SIMILAR WILL BE SATISFIED BY ANY SIGNATURE, MARK, STAMP OR LABEL ON THE DOCUMENT WHICH APPEARS TO SATISFY THAT REQUIREMENT.

شعبه های یک بانک در کشورهای مختلف بعنوان بانکهای مجزا تلقی می شود.

 BRANCHES OF A BANK IN DIFFERENT COUNTRIES ARE CONSIDERED TO BE SEPARATE BANKS.

 اصطلاحاتی از قبیل " درجه یک "،"مشهور"،"واجد شرایط"، "مستقل"، "رسمی"،"ذیصلاح " یا "محلی" که برای توصیف صادرکننده یک سند بکار می رود امکان صدور سند توسط هرکسی به غیراز ذی نفع اعتبار را مجاز می کند.

 TERMS SUCH AS "FIRST CLASS" , "WELL KNOWN", "QUALIFIED", "INDEPENDENT", 'OFFICIAL", "COMPETENT" OR "LOCAL" USED TO DESCRIBE THE ISSUER OF A DOCUMENT ALLOW ANY ISSUER EXCEPT THE BENEFICIARY TO ISSUE THAT DOCUMENT.

 به لغاتی نظیر "فوری "،"بلادرنگ " یا "هرچه زودتر" ترتیب اثر داده نخواهد شد مگر اینکه کاربرد آن در سند خاصی الزامی باشد.

 UNLESS REQUIRED TO BE USED IN A DOCUMENT, WORDS SUCH AS "PROMPT", "IMMEDIATELY" OR "AS SOON AS POSSIBLE" WILL BE DISREGARDED.

 واژه "در یا حدود" یا نظایر آن چنین تفسیر می شود که واقعه ای ظرف مدت 5 روز تقویمی قبل تا 5 روز تقویمی بعد از تاریخ مورد نظر، شامل تاریخ شروع و خاتمه عملیات ، رخ دهد.

THE EXPRESSION " ON OR ABOUT" OR SIMILAR WILL BE INTERPRETED AS A STIPULATION THAT AN EVENT IS TO OCCUR DURING A PERIOD OF FIVE CALENDR DAYS BEFORE UNTIL FIVE CALENDAR DAYS AFTER THE SPECIFIED DATE, BOTH START AND END DATES INCLUDED.

 واژگان "به "، "تااینکه " "تا" ، "از" و "بین " اگر بعنوان "دوره حمل " بکار رود شامل تاریخ ذکر شــــده می گردد "و" لغات " قبل از" و "بعداز" شامل تاریخ ذکر شده نمی گردد.

THE WORDS "TO" , "UNTIL" , "TILL" , "FROM" AND "BETWEEN " WHEN USED TO DETERMINE A PERIOD OF SHIPMENT INCLUDE THE DATE OR DATES MENTIONED,AND THE WORDS "BEFORE" AND "AFTER" EXCLUDE THE DATE MENTIONED.

 واژگان " از" و "بعداز" هنگامیکه برای تعیین تاریخ سررسید بکار رود شامل تاریخ ذکر شده نمی گردد .

THE WORDS "FROM" AND "AFTER" WHEN USED TO DETERMINE A MATURITY DATE EXCLUDE THE DATE MENTIONED.

 واژگان "نیمه اول " و "نیمه دوم " یک ماه به ترتیب به عنوان " روز اول تا پانزدهم " و " روز شانزدهم تا پایان ماه " تلقی می شود.

 THE TERMS "FIRST HALF" AND "SECOND HALF" OF A MONTH SHALL BE CONSTRUED RESPECTIVELY AS THE 1STTO THE 15TH AND THE 16TH TO THE LAST DAY OF THE MONTH, ALL DATES INCLUSIVE.

 واژگـــان "آغاز" ، "نیمه " ، "پایان ماه " به ترتیب به عنوان "روزاول تا دهم " ، " روزیازدهم تا بیستم " و"روز بیست و یکم تا پایان ماه" شامل کلیه تاریخ های ذکر شده تلقی می شود.

 THE TERMS "BEGINNING" , "MIDDLE" AND "END" OF A MONTH SHALL BE CONSTRUED RESPECTIVELY AS THE 1STTO THE 10TH , THE 11TH TO THE 20TH AND THE 21ST TO THE LAST DAY OF THE MONTH,ALL DATES INCLUSIVE.

 

ماده ۴- اعتبارات در مقابل قراردادها:


ARTICLE 4: CREDITS V. CONTRACTS

 

 اعتبــــار بنابه ماهیت خود معامله ای جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبـــــــار قرارمی گیرند. قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی کند، حتی اگر در اعتبار هرگونه اشاره ای به اینگونه قراردادها شده باشد . در نتیجه تعهد بانک نسبت به پذیرش پرداخت ، معامله یا انجام هر تعهد دیگری تحت اعتبار تابع ادعاها یا دفاعیات درخواست کننده اعتبار که ناشی از روابط وی با بانک گشاینده یا ذی نفع است نخواهد بود.

 A CREDIT BY ITS NATURE IS A SEPARATE TRANSACTION FROM THE SALE OR OTHER CONTRACT ON WHICH IT MAY BE BASED.BANKS ARE IN NO WAY CONCERNED WITH OR BOUND BY SUCH CONTRACT EVEN IF ANY REFERENCE WHATSOEVER TO IT IS INCLUDED IN THE CREDIT.

CONSEQUENTLY,THE UNDERTAKING OF A BANK TO HONOUR,TO NEGOTIATE OR TO FULFIL ANY OTHER OBLIGATION UNDER THE CREDIT IS NOT SUBJECT TO CLAIMS OR DEFENCES BY THE APPLIACNT APPLICANT RESULTING FROM ITS RELATIONSHIPS WITH THE ISSUING BANK OR THE BENEFICIARY.

 ذی نفع اعتبار تحت هیچگونه شرایطی نمی تواند از روابط قراردادی موجود بین بانکها یا بین بانک گشاینده و درخواست کننده اعتبار بهره مند شود.

 A BENEFICIARY CAN IN NO CASE AVAIL ITSELF OF THE CONTRACTUAL RELATIONSHIPS EXISTING BETWEEN BANKS OR BETWEEN THE APPLICANT AND THE ISSUING BANK.

 بانک گشاینده باید درخواست کننده اعتباررا از الحاق نسخه ای از قرارداد،پروفرما یا اسنادی شبیه به آن بعنوان جزء تفکیک ناپذیراعتبار منصرف کند.

 AN ISSUING BANK SHOULD DISCOURAGE ANY ATTEMPT BY THE APPLICANT TO INCLUDE, AS AN INTEGRAL PART OF THE CREDIT, COPIES OF THE UNDERLYING CONTRACT, PROFORMA INVOICE AND THE LIKE.

 

ماده ۵- اسناد در مقابل کالا / خدمات / عملکردها:


ARTICLE 5 DOCUMENTS V. GOODS, SERVICES OR PERFORMANCE

 

 بانکها براساس اسناد عمل می کنند و نه کالا ، خدمات یا عملکرد مرتبط با اسناد

 BANKS DEAL WITH DOCUMENTS AND NOT WITH GOODS,SERVICES OR PERFORMANCE TO WHICH THE DOCUMENTS MAY RELATE

 

ماده ۶- قابل استفاده بودن اعتبار، تاریخ انقضاء و محل ارائه اسناد:


ARTICLE 6 AVAILABILITY, EXPIRY DATE AND PLACE FOR PRESENTATION

 

 الف ) اعتبار باید مشخص کند که نزد کدام بانک قابل استفاده است یا حاکی از آن باشد که اعتبار نزد هر بانکی قابل استفاده است . اعتبــــاری که نــــــزد بانک تعیین شده قابل استفاده است نزد بانک گشاینده نیز قابل استفاده است .

A CREDIT MUST STATE THE BANK WITH WHICH IT IS AVAILABLE OR WHETHER IT IS AVAILABLE WITH ANY BANK. A CREDIT AVAILABLE WITH A NOMINATED BANK IS ALSO AVAILABLE WITH THE ISSUING BANK.

 ب ) اعتبار باید مشخص کند که آیا در مقـابل پرداخت دیداری ، پرداخت مدت دار، قبولی یا معامله قابـــــــل استفاده است .

A CREDIT MUST STATE WHETHER IT IS AVAILABLE BY SIGHT PAYMENT, DEFERRED PAYMENT, ACCEPTANCE OR NEGOTIATION.

 ج ) اعتبار نباید به نحوی گشایش شود که در مقابل برات صادره بعهده درخواست کننده اعتبار قابل استفاده باشد.

A CREDIT MUST NOT BE ISSUED AVAILABLE BY A DRAFT DRAWN ON THE APPLICANT.

 د ) 1- اعتبار باید دارای تاریخ انقضاء جهت ارائه اسناد باشد. تاریخ انقضاء اعتبار برای پذیرش یا معامله اسناد به معنای تاریخ انقضاء جهت ارائه اسناد تلقی می گردد.

A CREDIT MUST STATE AN EXPIRY DATE FOR PRESENTATION. AN EXPIRY DATE STATED FOR HONOUR OR NEGOTIATION WILL BE DEEMED TO BE AN EXPIRY DATE FOR PRESENTATION.

 2- محل بانکی که اعتبار نزد آن قابل استفــــاده است محــــل ارائه اسناد نیز تلقی می گردد. محل ارائه اسناد تحت اعتباری که نزد هر بانکی قابل استفاده است محل هر بـــانک است .محل ارائه اسناد در بانکی غیـــر از بانک گشاینده اضافه بر محل بانک گشاینده است .

 THE PLACE OF THE BANK WITH WHICH THE CREDIT IS AVAILABLE IS THE PLACE FOR PRESENTATION. THE PLACE FOR PRESENTATION UNDER A CREDIT AVAILABLE WITH ANY BANK IS THAT OF ANY BANK.

A PLACE FOR PRESENTATION OTHER THAN THAT OF THE ISSUING BANK IS IN ADDITION TO THE PLACE OF THE ISSUING BANK.

 ه ) به جزء آنچه که در بند الف ماده 29 درج شده ، ارائه اسناد بوسیله ذی نفع یا از طرف ذی نفع باید قبل از تاریخ انقضاء اعتبار باشد.

EXCEPT AS PROVIDED IN SUB-ARTICLE 29 (a), A PRESENTATION BY OR ON BEHALF OF THE BENEFICIARY MUST BE MADE ON OR BEFORE THE EXPIRY DATE.

 

ماده ۷- تعهدات بانک گشاینده:


 
ARTICLE 7 ISSUING BANK UNDERTAKING

 

 الف ) به شرط اینکه اسناد مقرر به بانک تعیین شده یا بانک گشاینده ارائه شود و اسناد مذکورمطابق با شرایط اعتبار باشد، بانک گشاینده در صورتی ملزم به پذیرش پرداخت است که :

A. PROVIDED THAT THE STIPULATED DOCUMENTS ARE PRESENTED TO THE NOMINATED BANK OR TO THE ISSUING BANK AND THAT THEY CONSTITUTE A COMPLYING PRESENTATION, THE ISSUING BANK MUST HONOUR IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY:

 1.     اعتبار در مقابل پرداخت دیداری ، مدت دار یا قبولی اسناد قابل استفاده باشد.

  SIGHT PAYMENT, DEFERRED PAYMENT OR ACCEPTANCE WITH THE ISSUING BANK.

2.     اعتبار در مقابل پرداخت دیداری نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک مذکور از پرداخت وجه خودداری کند

  SIGHT PAYMENT WITH A NOMINATED BANK AND THAT NOMINATED BANK DOES NOT PAY

 3.     اعتبار در مقابل پرداخت مدت دار نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک مذکور از تعهد پرداخت مدت دار و یا علیرغم تعهد پرداخت از پرداخت وجه در سررسید مقرر خودداری کند.

 DEFERRED PAYMENT WITH A NOMINATED BANK AND THAT NOMINATED BANK DOES NOT INCUR ITS DEFERRED PAYMENT UNDERTAKING OR, HAVING INCURRED ITS DFERRED PAYMENT UNDERTAKING, DOES NOT PAY AT MATURITY.

 4.     اعتبار در مقابل قبولی نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده از قبـولــــی برات صادره بعهده خویش خودداری و یا علیرغم قبولی برات از پرداخت وجه در ســـررسید مقـــررخودداری کند.

ACCEPTANCE WITH A NOMINATED BANK AND THAT NOMINATED BANK DOES NOT ACCEPT A DRAFT DRAWN ON IT OR, HAVING ACCEPTED A DRAFT DRAWN ON IT DOES NOT PAY AT MATURITY.

5.     اعتبار در مقابل معامله نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانـــک تعیین شــــده از معامـــلـه خودداری کند.

NEGOTIATION WITH A NOMINATED BANK AND THAT NOMINATED BANK DOES NOT NEGOTIATE.

ب ) بانک گشاینده از تاریخ گشایش اعتبار تعهد برگشت ناپذیر پذیرش پرداخت را دارد.

AN ISSUING BANK IS IRREVOCABLY BOUND TO HONOUR AS OF THE TIME IT ISSUES THE CREDIT.

ج ) بانک گشاینده متعهد به پوشش وجه به بانک تعیین شده ای است که نسبت به پــــذیرش پرداخت یا معامله اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار اقدام و اسناد مذکور را به بانک گشاینده ارسال نموده است .

 AN ISSUING BANK UNDERTAKES TO REIMBURSE A NOMINATED BANK THAT HAS HONOURED OR NEGOTIATED A COMPLYING PRESENTATION AND FORWARDED THE DOCUMENTS TO THE ISSUING BANK.

پوشش وجه اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار تحت اعتباری که در مقابل قبولی یا پـــرداخت مدت دارقابل استفاده است ، در سررسید الزامی است ، اعم از اینکه بانک تعیین شده قبل از ســــررسید نسبـــــت بــه پیش پرداخت یا خرید اسناد تعییـن شده مستقل از تعهد بانک گشاینده در مقابل ذی نفع است .اقدام نموده باشد. تعهد بانک گشــاینده نسبت به پوشش وجه اعتبار نزد بانک

REIMBURSEMENT FOR THE AMOUNT OF A COMPLYING PRESENTATION UNDER A CREDIT AVAILABLE BY ACCEPTANCE OR DEFERRED PAYMENT IS DUE AT MATURITY,WHETHER OR NOT THE

NOMINATED BANK PREPAID OR PURCHASED BEFORE MATURITY.AN ISSUING BANK'S UNDERTAKING TO REIMBURSE A NOMINATED BANK IS INDEPENDENT OF THE ISSUING BANK'S UNDERTAKING TO THE BENEFICIARY.

ماده ۸- تعهد بانک تائید کننده:


ARTICLE 8: CONFIRMING BANK UNDERTAKING

 

 الف ) بشرط آنکه اسناد مقرر به بانک تائید کننده یا هر بانــک تعیین شده دیگری ارایه و مطابقت آنها شرایط اعتبار رعایت شده باشد، بانک تائید کننده باید:

PROVIDED THAT THE STIPULATED DOCUMENTS ARE PRESENTED TO THE CONFIRMING BANK OR TO ANY OTHER NOMINATED BANK AND THAT THEY CONSTITUTE A COMPLYING PRESENTATION, THE CONFIRMING BANK MUST:

1-     تحت شرایط زیر نسبت به پذیرش پرداخت اقدام کند.

 HONOUR,IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY

الف) اگر اعتبار برای پرداخت دیداری ، پرداخـــت مدت داریا قبولی نزد بانک تائید کننده قابـــل استفاده باشد.

 SIGHT PAYMENT, DERERRED PAYMENT OR ACCEPTANCE WITH THE CONFIRMING BANK.

ب ) اگراعتبار برای پرداخــــت دیداری نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانـــــک تعیین شده مذکورنپردازد.

SIGHT PAYMENT WITH ANOTHER NOMINATED BANK AND THAT NOMINATED BANK DOES NOT PAY

ج ) اگر اعتبــــار برای پرداخت مدت دار نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانــک تعیین شده مذکــــــور از تعهد پرداخـــــــت مدت دار خودداری و یا علیرغم قبول تعهد پرداخـــت مدت دار در سررسید نپردازد.

DEFERRED PAYMENT WITH ANOTHER NOMINATED BANK AND THAT NOMINATED BANK DOES NOT INCUR ITS DEFERRED PAYMENT UNDERTAKING OR, HAVING INCURRED ITS DEFERRED PAYMENT UNDERTAKING, DOES NOT PAY AT MATURITY.

د ) اگر اعتبار برای قبولی نزد بانک تعیـــــین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک تعیین شــــده مــــذکوراز قبول برات صادره به عهده بانـــــک خــــودداری یا علیـــرغم قبول برات صادره به عهده بانک در سررسید نپردازد.

ACCEPTANCE WITH ANOTHER NOMINATED BANK AND THAT NOMINATED BANK DOES NOT ACCEPT A DRAFT DRAWN ON IT OR, HAVING ACCEPTED A DRAFT DRAWN ON IT, DOES NOT PAY AT MATURITY.

ه ) اگر اعتبار برای معامله اسناد نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفــــاده باشد و بانک تعیین شده مذکور اسناد را معامله نکند.

 NEGOTIATION WITH ANOTHER NOMINATED BANK AND THAT NOMINATED BANK DOES NOT NEGOTIATE.

2-     اگـراعتبار برای معامله اسناد نزد بانک تائید کننده قابل استفاده باشد ، نسبت به معامـــــله اسناد، بدون حق رجوع ، اقدام کند.

NEGOTIATE, WITHOUT RECOURSE, IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY NEGOTIATION WITH THE CONFIRMATING BANK.

ب ) بانک تـــــائید کننده اززمان افزودن تائیدیه خود به اعتبــار،به صورت برگشت ناپذیر ملزم به پــذیرش پرداخت یا معامله اسناد است .

A CONFIRMING BANK IS IRREVOCABLY BOUND TO HONOUR OR NEGOTIATE AS OF THE TIME IT ADDS ITS CONFIRMATION TO THE CREDIT.

ج ) بانک تائیــــد کننده ملزم به پوشـش بانک تعیین شده دیگــری است که نسبت به پذیرش پرداخت یا معامله اسناد مطابق با شرایط اعتبار اقدام و اسناد مذکور را به بانک تائید کننده ارسال نموده است .

A CONFIRMING BANK UNDERTAKES TO REIMBURSE ANOTHER NOMINATED BANK THAT HAS HONOURED OR NEGOTIATED A COMPLYING PRESENTATION AND FORWARDED THE DOCUMENTS TO THE CONFIRMING BANK.

پوشش وجــــه اسنــــاد ارائــــه شــده ، مطابق شرایط اعتبار، تحت اعتباری که برای قبولی یا پرداخـــت مدت دار قابل استفاده است در ســـررسید الـــــزامی است ، اعـــــــم از اینکه بانک تعیین شده دیگر قبل ازسررسید نسبت به پیش پرداخت یا خرید اسناد اقدام نموده بــاشد. تعهـــــد بانـــــک تائیـــــد کننده نسبت بـــه پوشش وجه نزد بانک تعیین شده دیگر مستقل از تعهد بانک تائید کننده درمقابل ذی نفع است .

REIMBURSEMENT FOR THE AMOUNT OF A COMPLYING PRESENTATION UNDER A CREDIT AVAILABLE BY ACCEPTANCE OR DEFERRED PAYMENT IS DUE AT MATURITY, WHETHER OR NOT ANOTHER NOMINATED BANK PREPAID OR PURCHASED BEFORE MATURITY. A CONFIRMING BANK'S UNDERTAKING TO REIMBURSE ANOTHER NOMINATED BANK IS INDEPENDENT OF THE CONFIRMING BANK'S UNDERTAKING TO THE BENEFICIARY.

و ) اگر بانکی از طرف بانک گشاینده اعتبار مجاز یا درخــواست شده باشد تا اعتباری را تائیــــد کنــــــد اما بانک مذکور حاضر به تائید اعتبار نباشد، باید بدون تاخیــر مـــــراتب را به بانــــک گشــــــاینده اطلاع دهد یا اعتبار را بدون تائید ابلاغ کند.

 IF A BANK IS AUTHORIZED OR REQUESTED BY THE ISSUING BANK TO CONFIRM A CREDIT BUT IS NOT PREPARED TO DO SO, IT MUST INFORM THE ISSUING BANK WITHOUT DELAY AND MAY ADVISE THE CREDIT WITHOUT CONFIRMATION.

 

ماده ۹- ابلاغ اعتبارات و اصلاحیه های مربوط:

 ARTICLE 9: ADVISING OF CREDITS AND AMENDMENTS

 

 الف ) اعتبـــــاروهــــرگونه اصـــلاحیه اعتبـــار ممکن است بوسیــــله بانک ابلاغ کننده به ذی نفع ابــــــــلاغ شود. بــانک ابــــلاغ کننــــده ای که بانک تائید کننده نباشد، اعتبـــــاروهـــرگــــــونه اصـــــلاحیه را بـــــدون اینـــــکه تعهدی در پذیرش پرداخت یا معامله اسناد داشته باشد ابلاغ می کند.

 A CREDIT AND ANY AMENDMENT MAY BE ADVISED TO A BENEFICIRY THROUGH AN ADVISINGBANK. AN ADVISING BANK THAT IN NOT A CONFIRMING BANK ADVISES THE CREDIT AND ANY AMENMENT WITHOUT ANY UNDERTAKING TO HONOUR OR NEGOTIATE.

 ب ) بانک ابلاغ کننده با ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه ، اصالت ظاهری اعتبار یا اصلاحیه را احــــــرازکرده واذعــان دارد که ابلاغیه بدرستی منعکس کننـــده مواد و شرایط اعتبار یا اصلاحیـــه دریافت شده است .

 BY ADVISING THE CREDIT OR AMENDMENT, THE ADVISING BANK SIGNIFIES THAT IT HAS SATISFIED ITSELF AS TO THE APPARENT AUTHENTICITY OF THE CREDIT OR AMENDMENT AND THAT THE ADVICE ACCURATELY REFLECTS THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT OR AMENDMENT RECEIVED.

ج ) بـــانک ابــــلاغ کننده ممـــــکن است از خـــدمات بانــک دیگری (بانک ابلاغ کننده دوم ) بــــــــــرای ابلاغ اعتباریا اصلاحیه به ذی نفع استفاده کند. بانک ابــلاغ کننـــــده دوم با ابــــلاغ اعتبـــار یا اصــــلاحیـــه اصـالت ظاهری اعتباررا احـراز کـرده و اذعـان دارد که ابـلاغیه به درسـتی منـعکس کننده مـواد و شرایط اعتبار یا اصلاحیه دریافت شده است .

 AN ADVISING BANK MAY UTILIZE THE SERVICES OF ANOTHER BANK ("SECOND ADVISING BANK") TOADVISE THE CREDIT AND ANY AMENDMENT TO THE BENEFICIARY. BY ADVISING THE CREDIT OR MENDMENT,THE SECOND ADVISING BANK SIGNIFIES THAT IT HAS SATISFIED ITSELF AS TO THE APPARENT AUTHENTICITY OF THE ADVICE IT HAS RECEIVED AND THAT THE ADVICE ACCURATELY REFLECTS THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT OR AMENDMENT RECEIVED.

 د ) بانکی که از خدمــات یک بــانک ابــلاغ کننــده یا بــانک ابــلاغ کننده دوم برای اعتبــــاراستفـــــاده می کند باید ازخدمات همان بانک برای ابلاغ هرگونه اصلاحیه نیز استفاده کند.

 A BANK UTILIZING THE SERVICES OF AN ADVISING BANK OR SECOND ADVISING BANK TO ADVISE A CREDIT MUST USE THE SAME BANK TO ADVISE ANY AMENDMENT THERETO.

 ه ) اگر بانکی که از وی درخــواست شده نسبت به ابـــلاغ اعتبــــــار یا اصـــلاحیه ای اقــدام کند تصمــــیم به عدم ابلاغ اعتبار یا اصـلاحیه بگیرد بایـد بـدون تاخیـر مـراتب را به بانکی که دستـورات اعتبار، اصلاحیه یا ابلاغیه را از آن دریافت کرده اعلام نماید. 

IF A BANK IS REQUESTED TO ADVISE A CREDIT OR AMENDMENT BUT ELECTS NOT TO DO SO,IT MUST SO INFORM,WITHOUT DELAY,THE BANK FROM WHICH THE CREDIT, AMENDMENT OR ADVICE HAS BEEN RECEIVED.

 و ) اگر بانکی که از وی درخواست ابــلاغ اعتبـار یا اصـلاحیه ای شــده نتوانـد اصـــا لت ظاهـــــــری اعتبار، اصـلاحیه یـا اطلاعیه را اثبات کند باید بـدون تاخیـر مـراتب را به بانـکی کـه دستورات مذکور را از آن دریـــافت کـــرده اطلاع دهــد. به هـر حال اگر بانک ابــــلاغ کننــــده یـــا بانک ابلاغ کننده دوم تصـمیم به ابلاغ اعتبار یا اصـلاحیه بگیـرد، بایـد به ذی نفــع یا بانـک ابلاغ کنـنده دوم اطلاع دهــد که قـادر به تشخیص اصالت ظاهــری اعتبار، اصلاحیه یا ابلاغیه نبوده است .

 IF A BANK IS REQUESTED TO ADVISE A CREDIT OR AMENDMENT BUT CANNOT SATISFY ITSELF AS TO THE APPARENT AUTHENTICITY OF THE CREDIT,THE AMENDMENT OR THE ADVICE, IT MUST SO NFORM,WITHOUT DELAY,THE BANK FROM WHICH THE INSTRUCTIONS APPEAR TO HAVE BEEN RECEIVED. IF THE ADVISING BANK OR SECOND ADVISING BANK ELECTS NONETHELESS TO ADVISE THE CREDIT OR AMENDMENT, IT MUST INFORM THE BENEFICIARY OR SECOND ADVISING BANK THAT IT HAS NOT BEEN ABLE TO SATISFY ITSELF AS TO THE APPARENT AUTHENTICITY OF THE CREDIT,THE AMENDMENT OR THE ADVICE.

ماده ۱۰- اصلاحیه ها:


ARTICLE 10 AMENDMENTS

 

الف ) به جزء در مواردی که در ماده 38 تصریح شده اعتبار نمی تواند بدون موافقت بانک گشاینده ،بانک تائید کننده (در صورت وجود) و ذی نفع اصلاح ویا باطل شود.

 EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED BY ARTICLE 38, A CREDIT CAN NEITHER BE AMENDED NOR CANCELLED WITHOUT THE AGREEMENT OF THE ISSUING BANK, THE CONFIRMING BANK,I F ANY, AND THE BENEFICIARY.

 ب ) بانک گشاینده از زمان صدور اصلاحیه نسبت به اصلاحیه های صادره تعهد برگشت ناپذیر دارد. بـــانک تائید کننده ممکن است تائید خود را به اصلاحیه اعتبار نیز تعمیم دهد و در این صورت اززمــــان ابلاغ اصلاحیه تعهد برگشت ناپذیر دارد. به هرحال بانک تائید کننده می تواند از افزودن تائید خود به اصـلاحیه ای خـودداری کند که در این صورت باید مراتب را بدون تاخیر به بانک گشاینده و ذی نفع اطلاع دهد.

 AN ISSUING BANK IS IRREVOCABLY BOUND BY AN AMENDMENT AS OF THE TIME IT ISSUES THE AMENDMENT. A CONFIRMING BANK MAY EXTEND ITS CONFIRMATION TO AN AMENDMENT AND WILL BE IRREVOCABLY BOUND AS OF THE TIME IT ADVISES THE AMENDMENT. A CONFIRMING BANK MAY, HOWEVER, CHOOSE TO ADVISE AN AMENDMENT WITHOUT EXTENDING ITS CONFIRMATION AND, IF SO, IT MUST INFORM THE ISSUING BANK WITHOUT DELAY AND INFORM THE BENEFICIAY IN ITS ADVICE.

 ج ) مواد و شرایط اعتبار اصلی (یا اعتباری که شامل اصــــلاحیه های پذیــــرفته شده پیشین است ) تا زمـــانی که ذی نفع پذیرش خود را به بانکی که اصـلاحیه مذکور را ابلاغ کرده اعلام کند به قوت خود برای وی باقی خواهد ماند. ذی نفع باید مراتب پذیرش یا رد اصلاحیه ای را اعلام کند.در صورت کوتاهی ذی نفع از ابلاغ چنین اعلامیــــه ای ، ارائـــــه اسنــــادی کـــــه شرایــــــط آن با اعتبارواصلاحیه ای که هنوز پذیرفته نشـــــده انطبـــــاق داشته باشد به معنـــای اعلام پــــــذیرش اصـلاحیه مذکــور توســــط ذی نفـــــع است واعتبار از این زمان اصلاح شده تلقی خواهد شد.

 THE TERMS AND CONDITIONS OF THE ORIGINAL CREDIT (OR A CREDIT INCORPORATING PREVIOUSLY ACCEPTED AMENDMENTS) WILL REMAIN IN FORCE FOR THE BENEFICIARY UNTIL THE BENEFICIARY COMMUNICATES ITS ACCEPTANCE OF THE AMENDMENT TO THE BANK THAT ADVISED SUCH AMENDMENT.THE BENEFICIARY SHOULD GIVE NOTIFICATION OF ACCEPTANCE OR REJECTION OF AN AMENDMENT.IF THE BENEFICIARY FAILS TO GIVE SUCH NOTIFICATION,A PRESENTATION THAT COMPLIES WITH THE CREDIT AND TO ANY NOT YET ACCEPTED AMENDMENT WILL BE DEEMED TO BE NOTIFICATION OF ACCEPTANCE BY THE BENEFICIARY OF SUCH AMENDMENT.AS OF THAT MOMENT THE CREDIT WILL BE AMENDED.

 د ) بانـــــکی که اصـــــلاحیه اعتبار را ابلاغ می کند باید به بانک دریافت کننده اصلاحیه اطلاع دهد که مراتب پذیرش یا رد اصلاحیه را اعلام نماید.

 A BANK THAT ADVISES AN AMENDMENT SHOULD INFORM THE BANK FROM WHICH IT RECEIVED THE AMENDMENT OF ANY NOTIFICATION OF ACCEPTANCE OR REJECTION.

ه ) پذیرش بخشی از اصلاحیه مجاز نیست و به منزله رد اصلاحیه تلقی خواهد شد

PARTIAL ACCEPTANCE OF AN AMENDMENT IS NOT ALLOWED AND WILL BE DEEMED TO BE NOTIFICATION OF REJECTION OF THE AMENDMENT.

و ) درج شرطی در اصلاحیه مبنی بر اینکه اصلاحیه مـذکور لازم الاجراءخواهد بود مگر اینکه ظرف مدت زمان مشخصی توسط ذی نفع رد شود نادیده انگاشته می شود.

A PROVISION IN AN AMENDMENT TO THE EFFECT THAT THE AMENDMENT SAHLL ENTER INTO FORCE UNLESS REJECTED BY THE BENEFICIARY WITHIN A CERTAIN TIME SHALL BE DISREGARDED.

تبصره : قبول یا عدم قبول اصلاحیه توسط فروشنده از نظر زمانی ، تا زمان آخرین حمل مقررشده می باشد.