مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) (قسمت دوم):

منتشر شده در تاریخ: جمعه 6 دی 1392

ماده ۱۱- اعتبارات و اصلاحیه های مخابره شده از راه دور و پیش آگهی:

ARTICLE 11 TELETRANSMITTED AND PRE-ADVISED CREDITS AND AMENDMENTS

 

الف ) مخابـــره رمـــزدار متن اعتبار یا اصلاحیه به منزله اعتبار یا اصلاحیه موثر است و هر گونه تائیدیه کتبی پیرو آن نادیده انگاشته می شود.

AN AUTHENTICATED TELETRANSMISSION OF A CREDIT OR AMENDMENT WILL BE DEEMED TO BE THE OPERATIVE CREDIT OR AMENDMENT, AND ANY SUBSEQUENT MAIL CONFIRMATION SHALL BE DISREGARDED.

اگـر متن مخابره شده بیانگر عبارت " جزئیات متعاقبا" ارسال خواهد شد" (یا عباراتی شبیه آن ) باشد یا قید کند که شـــــــــرایط پادار شدن اعتبار یا اصلاحیه ، تائیدیه کتبی است در این صورت متن مخــــابره شده به عنوان مدرک مــــــوثر اعتبار یا اصلاحیه تلقی نخواهد شد. بانک گشاینده باید بدون تاخیرنســـبت به گشـــایش اعتبــار یا اصلاحیه پادار که تناقضی با متن مخابره شده نداشته باشد اقدام کند.

IF A TELETRANSMISSION STATES "FULL DETAILS TO FOLLOW" (OR WORDS OF SIMILAR EFFECT), OR STATES THAT THE MAIL CONFIRMATION IS TO BE THE OPERATIVE CREDIT OR AMENDMENT,

THEN THE TELETRANSMISSION WILL NOT BE DEEMED TO BE THE OPERATIVE CREDIT OR AMENDMENT. THE ISSUING BANK MUST THEN ISSUE THE OPERATIVE CREDIT OR AMENDMENT WITHOUT DELAY IN TERMS NOT INCONSISTENT WITH THE TELETRANSMISSION.

ب ) ابلاغ مقدماتی گشایش اعتبار یا صدور اصلاحیه (پیش آگهی) فقط زمانی توسط بانک گشاینده ارسال خواهد شد که بانک گشاینده حاضر به صدور اعتبار یا اصلاحیه پادارمربوط باشد . بانک گشاینده با ارســـال پیش آگهی به نحوی برگشت ناپذیر ملزم به گشایش اعتبار یا اصلاحیه پادار، بدون تاخیر وبدون مغـایرت با متن پیش آگهی است .

A PRELIMINARY ADVICE OF THE ISSUANCE OF A CREDIT OR AMENDMENT ("PRE-ADVICE") SHALL ONLY BE SENT IF THE ISSUING BANK IS PREPARED TO ISSUE THE OPERATIVE CREDIT OR AMENDMENT. AN ISSUING BANK THAT SENDS A PRE-ADVICE IS IRREVOCABLY COMMITTED TO ISSUE THE OPERATIVE CREDIT OR AMENDMENT, WITHOUT DELAY,IN TERMS NOT INCONSISTENT WITH THE PRE-ADVICE.

 

ماده ۱۲- تعیین بانک:

ARTICLE 12 NOMINATION

 

الف ) به جزء در مواردی که بانک کارگزار تعیین شده همان بانک تائید کننده است ، مجوز انجام معامـــله یا قبولی اسنـاد هیچگونه الزام و تعهدی برای بانک تعیین شده نسبت به پذیرش پرداخت یا معامله اسنادایجـــاد نــمی کند، مگــر مــواردی که به روشنی توسط بانک کارگزار تعیین شده پذیرفته و در مکاتبات با ذی نفـــع صریح شده باشد.

UNLESS A NOMINATED BANK IS THE CONFIRMING BANK, AN AUTHORIZATION TO HONOUR OR NEGOTIATE DOES NOT IMPOSE ANY OBLIGATION ON THAT NOMINATED BANK TO HONOUR OR NEGOTIATE, EXCEPT WHEN EXPRESSLY AGREED TO BY THAT NOMINATED BANK AND SO COMMUNICATED TO THE BENEFICIARY.

ب ) بانک گشاینده با تعیین یک بانک دیگر جهت قبولی برات یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار، این بانـــک را مجاز به پیش پرداخت یا خرید برات قبول شده یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار می نماید.

BY NOMINATING A BANK TO ACCEPT A DRAFT OR INCUR A DEFERRED PAYMENT UNDERTAKING, AN ISSUING BANK AUTHORIZES THAT NOMINATED BANK TO PREPAY OR PURCHASE A DRAFT ACCEPTED OR A DEFERRED PAYMENT UNDERTAKING IN CURRED BY THAT NOMINATED BANK.

ج ) دریافت یا بررسی و ارسال اسناد توسط بانک تعیین شده که بانک تائید کننده اعتبار نباشد ، بانـک مــذکور را متعهد به قبولی یا معامله یا پذیرش پرداخت نمی کند.

RECEIPT OR EXAMINATION AND FORWARDING OF DOCUMENTS BY A NOMINATED BANK THAT IS NOT A CONFIRMING BANK DOES NOT MAKE THAT NOMINATED BANK LIABLE TO HONOUR OR NEGOTIATE,NOR DOES IT CONSTITUTE HONOUR OR NEGOTIATION.

 

ماده ۱۳- ترتیبات پوشش پرداخت بین بانکی : 

ARTICLE 13 BANK-TO-BANK REIMBURSEMENT ARRANGEMENTS

 

الف ) اگر در اعتباری درخـــواست پوشش وجـــه توسط بانک تعیین شده (بانک مطالبه کننده) از طرف دیگر (بانک پوشش دهنده) مقررگردد، باید در شرایط اعتبار قید شود که این ترتیبات تابع مقررات معتبرپوشــــــش پرداخت بین بانکی اتاق بازرگانی بین در تاریخ صدور اعتبار است .

IF A CREDIT STATES THAT REIMBURSEMENT IS TO BE OBTAINED BY A NOMINATED BANK ("CLAIMING BANK") CLAIMING ON ANOTHER PARTY ("REIMBURSING BANK"), THE CREDIT MUST STATE IF THE REIMBURSEMENT IS SUBJECT TO THE ICC RULES FOR BANK-TO-BANK REIMBURSEMENTS IN EFFECT ON THE DATE OF ISSUANCE OF THE CREDIT.

ب ) اگر در اعتبار اشاره ای به مقررات پوشش پرداخت بین بانکی اتاق بازرگانی بین المللی نشده باشـــــد روش زیر قابل اعمال است :

 IF A CREDIT DOES NOT STATE THAT REIMBURSEMENT IS SUBJECT TO THE ICC RULES FOR BANK- TO-BANK REIMBURSEMENTS, THE FOLLOWING APPLY.

1-      بانک گشاینده باید اجازه پوشش پرداخت را، مطابق نحوه قابل استفاده بودن اعتبار، به بانک پوشش دهنده اعلام کند. اجازه پوشش نباید دارای تاریخ انقضاء باشد.

AN ISSUING BANK MUST PROVIDE A REIMBURSING BANK WITH A REIMBURSEMENT AUTHORIZATION THAT CONFORMS WITH THE AVAILABILITY STATED IN THE CREDIT. THE REIMBURSEMENT AUTHORIZATION SHOULD NOT BE SUBJECT TO AN EXPIRY DATE.

2-      بانک مطالبه کننده وجه، ملزم به ارائه گواهی مطابقت اسناد با شرایط اعتباربه بانک پوشش دهنده نیست .

 A CLAIMING BANK SHALL NOT BE REQUIRED TO SUPPLY A REIMBURSING BANK WITH A CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT.

3-      هر گونه بهره و هزینه ناشی از عدم پوشش اولین مطالبه مطابق مواد و شرایط اعتبار از بانک پوشش دهنده به عهده بانک گشایش کننده اعتبار خواهد بود.

AN ISSUING BANK WILL BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF INTEREST,TOGETHER WITH ANY EXPENSES INCURRED, IF REIMBURSEMENT IS NOT PROVIDED ON FIRST DEMAND BY A REIMBURSING BANK IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT . 

4-      هزینه های بانک پوشش دهنده به حساب بانک گشاینده است .به هر حال اگر هزینه های پوشش پرداخت به عهده ذی نفع باشد بانک گشاینده مسئول درج این موضوع در اجازه پوشش و شرایط اعتبار است . در صورتی که هزینه های بانک پوشش دهنده به حساب ذی نفع باشد، این هزینه ها از مبلغ مطالبه شده توسط بانک مطالبه کننده به هنگام پوشش کسر خواهد شد. اگر پرداخت پوشش د اده نشود، هزینه های بانک پوشش دهنده به عهده بانک گشاینده است .

A REIMBURSING BANK'S CHARGES ARE FOR THE ACCOUNT OF THE ISSUING BANK, HOWEVER, IF THE CHARGES ARE FOR THE ACCOUNT OF THE BENEFICIARY, IT IS THE RESPONSIBILITY OF AN ISSUING BANK TO SO INDICATE IN THE CREDIT AND IN THE REIMBURSEMENT AUTHORIZATION. IF A REIMBURSING BANK'S CHARGES ARE FOR THE ACCOUNT OF THE BENEFICIARY,THEY SHALL BE DEDUCTED FROM THE AMOUNT DUE TO A CLAIMING BANK WHEN REIMBURSEMENT IS MADE. IF NO REIMBURSEMENT IS MADE, THE REIMBURSING BANK'S CHARGES REMAIN THE OBLIGATION OF THE ISSUING BANK.

ج ) در مواقعیکه بانک مطالبه کننده وجه اسناد را از بانک پوشش دهنده دریافت نکرده باشد بانک گشاینده اعتبارازهیچیک از تعهدات خود نسبت به پوشش وجه مبری نخواهد شد.

AN ISSUING BANK IS NOT RELIEVED OF ANY OF ITS OBLIGATIONS TO PROVIDE REIMBURSEMENT IF REIMBURSEMENT IS NOT MADE BY A REIMBURSING BANK ON FIRST DEMAND.

 

ماده ۱۴- ضوابط بررسی اسناد:

ARTICLE 14 STANDARDS FOR EXAMINATION OF DOCUMENTS

 

الف ) بانک کارگزار و یا تعیین شده بانک تائید کننده ، در صورت وجود، هم چنین بانک گشاینده باید اسناد ارایه شده را بررسی و صرفا" براساس صورت ظاهر اسناد مشخص کنند که آیا اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار به نظر می رسند یا خیر.

A NOMINATED BANK ACTING ON ITS NOMINATION, A CONFIRMING BANK, IF ANY, AND THE ISSUING BANK MUST EXAMINE A PRESENTATION TO DETERMINE, ON THE BASIS OF THE DOCUMENTS ALONE, WHETHER OR NOT THE DOCUMENTS APPEAR ON THEIR FACE TO CONSTITUTE A COMPLYING PRESENTATION.

ب ) بانک کارگزار و یا تعیین شده ، بـانک تائید کننده ، در صورت وجود، هم چنین بانک گشاینده هر یک حداکثر به مدت 5 روز بانکی بعد از روز ارائه اسناد فرصت دارند تا مشخــــص کنـــند که اسناد ارائه شده مطابق با شــــرایط اعتبار است . این مدت تمدید نمی شود یا تحت تاثیر اتفاقات روزارائه اسنـــــاد یا روز بـــعد از آن و روز انقضاء اعتبار و یا آخرین روز ارائه اسناد قرا نمی گیرد.

A NOMINATED BANK ACTING ON ITS NOMINATION, A CONFIRMING BANK,IF ANY, AND THE ISSUING BANK SHALL EACH HAVE A MAXIMUM OF FIVE BANKING DAYS FOLLOWING THE DAY OF PRESENTATION TO DETERMINE IF A PRESENTATION IS COMPLYING . THIS PERIOD IS NOT CURTAILED OR OTHERWISE AFFECTED BY THE OCCURRENCE ON OR AFTER THE DATE OF PRESENTATION OF ANY EXPIRY DATE OR LAST DAY FOR PRESENTATION.

ج ) ارائه اسنادی که براساس مواد 24،23،22،21،20،19 یا 25 شامل یک یا چند نسخه اصل از سنــــــد حمل است باید توسط ذی نفع یا از طرف وی صورت گرفته و نباید دیرتر از 21 روزتقویمی بعد از تاریخ حمل کالا، به شرحی که دراین مقررات آمده باشد. به هر حال اسناد نباید یرتر از تاریخ انقضاء اعتبار ارائه شود.

A PRESENTATION INCLUDING ONE OR MORE ORIGINAL TRANSPORT DOCUMENTS SUBJECT TO ARTICLES 19,20,21,22,23,24 OR 25 MUST BE MADE BY OR ON BEHALF OF THE BENEFICIARY NOT LATER THAN 21 CALENDAR DAYS AFTER THE DATE OF SHIPMENT AS DESCRIBED IN THESE RULES, BUT IN ANY EVENT NOT LATER THAN THE EXPIRY DATE OF THE CREDIT.

د ) اطلاعات مندرج در اسناد هنگام تطبیق با متن اعتبار، خود اسناد و ضوابط بین المللی عملکرد بانکی نیازی به تطبیق بند به بند ندارد، ولی نباید تناقضی هم با خود اسناد ،سایراسناد تصریح شده دراعتبار یا اعتبار داشته باشد.

DATA IN A DOCUMENT, WHEN READ IN CONTEXT WITH THE CREDIT , THE DOCUMENT ITSELF AND INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE, NEED NOT BE IDENTICAL TO, BUT MUST NOT CONFLICT WITH,DATA IN THAT DOCUMENT,ANY OTHER STIPULATED DOCUMENT OR THE CREDIT 

ه ) دراسنادی به جزء سیاهه بازرگانی شرح کالا، خدمات یا عملکرد، درصورت درج، می تواند به صورت کلی بیان شود به نحوی که تناقضی با شرح آنها در اعتبار نداشته باشد.

IN DOCUMENTS OTHER THAN THE COMMERCIAL INVOICE, THE DESCRIPTION OF THE GOODS, SERVICES OR PERFORMANCE,IF STATED,MAY BE IN GENERAL TERMS NOT CONFLICTING WITH THEIR DESCRIPTION IN THE CREDIT.

و ) اگر در اعتبار ارائه اسنادی به جزء سند حمل ،سند بیمه یا سیاهه بـازرگانی درخواست شده و صادر کننده یا متن آن مشخص نشده باشد، بانک ها اینگونه اسناد را به همان صورتی که ارائه شود خواهند پذیرفت به شرط اینکه محتویات سند حاکی از انجام وظایف مندرج در سند بوده و شود با مفاد بند "و" ماده 14 تطبیق کند.

IF A CREDIT REQUIRES PRESENTATION OF A DOCUMENT OTHER THAN A TRANSPORT DOCUMENT, INSURANCE DOCUMENT OR COMMERCIAL INVOICE, WITHOUT STIPULATING BY WHOM THE DOCUMENT IS TO BE ISSUED OR ITS DATA CONTENT, BANKS WILL ACCEPT THE DOCUMENT AS PRESENTED IF ITS CONTENT APPEARS TO FULFIL THE FUNCTION OF THE REQUIRED DOCUMENT AND OTHERWISE COMPLIES WITH SUB-ARTICLE 14 (D).

ز ) سند ارائه شده به بانک که در شرایط اعتبار صدور آن درخواست نشده باشد نادیده انگاشتــه و ممکن است ره ارائه کننده سند مسترد شود.

A DOCUMENT PRESENTED BUT NOT REQUIRED BY THE CREDIT WILL BE DISREGARDED AND MAY BE RETURNED TO THE PRESENTER.

ح ) اگراعتبار شامل شرطی باشد، بدون اینکه سند قابل ارائه ای برای تطبیق با ایـــــن شـــــــرط درخواست شده باشد، بانکها فرض می کنند که چنین شرطی در اعتبار درج نشده و این شرط را ندیده می گیرند.

IF A CREDIT CONTAINS A CONDITION WITHOUT STIPULATION THE DOCUMENT TO INDICATE COMPLIANCE WITH THE CONDITION, BANKS WILL DEEM SUCH CONDITION AS NOT STATED AND WILL DISREGARD IT. 

ط ) تاریخ صدور سند می تواند پیش از تاریخ گشایش اعتبار باشد اما نباید به تاریخی پس از تاریخ ارائه اسناد صادر شود.

 

A DOCUMENT MAY BE DATED PRIOR TO THE ISSUANCE DATE OF THE CREDIT,BUT MUST NOT BE DATED LATER THAN ITS DATE OF PRESENTATION.

 

ی ) درج آدرس ذی نفع و درخواست کننده اعتبار درهریک از اسناد تصریح شده نیازی به همخوانی با آدرس های ذکر شده در شرایط اعتبار یا اسناد دیگرمقرر در اعتبــــــــار ندارد اما بایــــد در همان کشورذکر شده در شرایط اعتبار باشد. جـــزئیات تمـــــاس (فاکس ، تلفن ، آدرس پستی نظایر آن) ذکر شده به عنوان بخشی از آدرس ذی نفع یا درخواست کننده ندیده گرفته خواهد شد.

به هرحـــال هنگـــــامی که آدرس و جزئیات تماس درخواست کننده به عنوان بخشی از جزئیات گیرنده کالا یا طرف ابلاغ شونده مندـرج در سند حمل طبق مواد 24،23،22،21،20،19یا 25مطرح است باید با آنچه که در شرایط اعتبار درج شده تطبیق نماید.

WHEN THE ADDRESSES OF THE BENEFICIARY AND THE APPLICANT APPEAR IN ANY STIPULATED DOCUMENT,THEY NEED NOT BE THE SAME AS THOSE STATED IN THE CREDIT OR IN ANY OTHER STIPULATED DOCUMENT, BUT MUST BE WITHIN THE SAME COUNTRY AS THE RESPECTIVE ADDRESSES MENTIONED IN THE CREDIT. CONTACT DETAILS ( TELEFAX, TELEPHONE, EMAIL AND THE LIKE ) STATED AS PART OF THE BENEFICIARY'S AND THE APPLICANT'S ADDRESS WILL BE DISREGARDED.

HOWEVER WHEN THE ADDRESS AND CONTACT DETAILS OF THE APPLICANT APPEAR AS PART OF THE CONSIGNEE OR NOTIFY PARTY DETAILS ON A TRANSPORT DOCUMENT SUBJECT TO ARTICLES 19,20,21,22,23,24 OR 25 , THEY MUST BE AS STATED IN THE CREDIT.

ک ) لازم نیســــت فرستنــــــده یا ارسال کننده کالا مندرج در هر یک از اسناد ذی نفع اعتبار باشد.

THE SHIPPER OR CONSIGNOR OF THE GOODS INDICATED ON ANY DOCUMENT NEED NOT BE THE BENEFICIARY OF THE CREDIT.(THIRD PARTY)

ل ) سند حمل می تواند توسط هر شخصی به جزء حمل کننده ،مــــالک، فرمانده یا اجاره کننده صادر شود.به شرط آنکه سنــــــد حمل با الزامات مندرج در مــــــــواد 23،22،21،20،19 یا 24 این مقررات تطبیق نماید.

A TRANSPORT DOCUMENT MAY BE ISSUED BY ANY PARTY OTHER A CARRIER,OWNER, MASTER OR THEN CHARTERER PROVIDED THAT THE TRANSPORT DOCUMENT MEETS THE REQUIREMENTS OF ARTICLES 19,20,21,22,23 OR 24 OF THESE RULES.

 

ماده ۱۵- تطبیق اسناد با شرایط اعتبار:

ARTICLE 15 COMPLYING PRESENTATION

 

الف ) هنگامی که بانک گشاینده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد باید اسناد را بپذیرد.

WHEN AN ISSUING BANK DETERMINES THAT A PRESENTATION IS COMPLYING, IT MUST HONOUR.

ب ) هنگامی که بانک تائید کننده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد بایــــد اسنـــاد را پرداخت یا معامله نموده و آنها را به بانک گشاینده ارسال نماید.

WHEN A CONFIRMING BANK DETERMINES THAT A PRESENTATION IS COMPLYING,IT MUST HONOUR OR NEGOTIATE AND FORWARD THE DOCUMENTS TO THE ISSUING BANK .

ج ) هنگامیکه بانک تعیین شده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد باید اسناد را پذیرفته یا معامله نموده و آنها را به بانک گشاینده یا تائید کننده ارسال نماید.

WHEN A NOMINATED BANK DETERMINES THAT A PRESENTATION IS COMPLYING AND HONOURS OR NEGOTIATES, IT MUST FORWARD THE DOCUMENTS TO THE CONFIRMING BANK OR ISSUING BANK.

 

ماده ۱۶- اسناد مغایر با شرایط اعتبار، قبول مغایرت و اطلاع به طرف مقابل :

ARTICLE 16 DISCREPANT DOCUMENTS,WAIVER AND NOTICE

 

الف ) هنگامی که بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائیدکننده ، در صورت وجود یا بانک گشاینده تشخیص دهد که اسناد ارائه شده مغایر با شرایط اعتبار است می تواند از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کند.

WHEN A NOMINATED BANK ACTING ON ITS NOMINATION, A CONFIRMING BANK,IF ANY,OR THE ISSUING BANK DETERMINES THAT A PRESENTATION DOES NOT COMPLY,IT MAY REFUSE TO HONOUR OF NEGOTIATE.

ب ) هنگامی که بانک گشاینده اعتبار تشخیص دهد که اسناد با شرایط اعتبار است می تواند صرفا" براساس صلاحدید خود به درخواست کننده اعتبار در مورد قبول مغایرت مراجعه کنـــد به هر حال این موضوع نمی تواند موجب طولانی تر شدن مدت ذکر شده دربند ب ماده 14 باشد.

WHEN AN ISSUING BANK DETERMINES THAT A PRESENTATION DOES NOT COMPLY,IT MAY IN ITS SOLE JUDGEMENT APPROACH THE APPLICANT FOR A WAIVER OF THE DISCREPANCIES. THIS DOES NOT,HOWEVER,EXTEND THE PERIOD MENTIONED IN SUB-ARTICLE 14 (B).

ج ) هنگامی که بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائید کننده ، درصورت وجود، یا بانک گشاینده تصمیم به رد اسناد بگیرد باید مراتب را طی یک اطلاعیه ( یعنی ظرف 5 روز کاری تعیین شده در قالب یک پیام عدم پذیرش اعلام شود وتمامی مغایرتها یک جا اعلام شود) به ارائه کننده اسناد اطلاع دهد.

WHEN A NOMINATED BANK ACTING ON ITS NOMINATION,A CONFIRMING BANK, IF ANY, OR THE ISSUING BANK DECIDES TO REFUSE TO HONOUR OR NEGOTIATE, IT MUST GIVE A SINGLE NOTICE TO THAT EFFECT TO THE PRESENTER.

اطلاعیه مذکور باید حاوی این مطالب باشد:

THE NOTICE MUST STATE:

1-      عدم پذیرش یا معامله اسناد توسط بانک ، و

1-THAT THE BANK IS REFUSING TO HONOUR OR NEGOTIATE AND,

 

2-      مغایرتهایی که بانک به استناد آنها از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کرده، و

2-EACH DISCREPANCY IN RESPECT OF WHICH THE BANK REFUSES TO HONOUR OR NEGOTIATE AND

3-      بانک اسناد را تا دریافت دستورات بعدی ارائه کننده نزد خود نگهداری می کند، یا

3-THAT THE BANK IS HOLDING THE DOCUMENTS PENDING FURTHER INSTRUCTIONS FROM THE PRESENTER; OR

4-      1- بانک گشاینده اسناد را تا دریافت اعلام موافقت درخـــواست کننــــده مبنی بر قبــــولی اسنــــاد یا دریــــافت دستورات بعدی از ارائه کننده اسناد قبل از موافقت با قبول اسناد، یا

1-THAT THE ISSUING BANK IS HOLDING THE DOCUMENTS UNTIL IT RECEIVES A WAIVER FROM THE APPLICANT AND AGREES TO ACCEPT IT, OR RECEIVES FURTHER INSTRUCTIONS FROM THE PRESENTER PRIOR TO AGREEING TO ACCEPT A WAIVER;OR

2- بانک نسبت به استرداد اسناد اقدام می کند، یا

2-THAT THE BANK IS RETURNING THE DOCUMENTS; OR

 بانک طبق دستورات قبلی رسیده از سوی ارائه کننده اقدام می کند.

3-THAT THE BANK IS ACTING IN ACCORDANCE WITH INSTRUCTIONS PREVIOUSLY RECEIVED FROM THE PRESENTER.

د ) اطلاعیه درخواست شده در ماده (16- ج ) باید از طریق مخابرات راه دور یا در صورت عــدم امــــکان، ازطریق دیگر وسایل مخابراتی سریع ، به نحوی که دیرتر از پایان پنجمین روز بانــــکی بعــــد ازارائــه اسناد نباشد، ارسال شود.(منظور خروج پیام از بانک می باشد)

THE NOTICE REQUIRED IN SUB-ARTICLE 16© MUST BE GIVEN BY TELECOMMUNICATION OR,IF THAT IS NOT POSSIBLE,BY OTHER EXPEDITIOUS MEANS NO LATER THAN THE CLOSE OF THE FIFTH BANKING DAY FOLLOWING THE DAY OF PRESENTATION.

ه ) بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائید کننده ، در صورت وجود، یا بانک گشاینده می توانند پس از ارســــال اطلاعیه مندرج در بند ج ماده 16 نسبت به استرداد اسناد به ارائه کننده آن اقدام نمایند.( یعنــی بانک هـــــر زمان بخواهد می تواند اسناد را به ارائه کننده عودت دهد)

A NOMINATED BANK ACTING ON ITS NOMINATION, A CONFIRMING BANK, IF ANY, OR THE ISSUING BANK MAY, AFTER PROVIDED NOTICE REQUIRED BY SUB-ARTICLE 16 (c)(iii) (a) OR(b), RETURN THE DOCUMENTS TO THE PRESENTER AT ANY TIME.

و ) بانک گشاینده یا تائید کننده در صورت عدم رعایت مفاد این ماده از ادعای عدم تطبیق اسنــاد با شـــرایــــط اعتبار محروم خواهند شد.(یعنی اجرای مراحل فوق حداکثر ظرف 5 روز)

IF AN ISSUING BANK OR A CONFIRMING BANK FAILS TO ACT IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THIS ARTICLE, IT SHALL BE PRECLUDED FROM CLAIMING THAT THE DOCUMENTS DO NOT CONSTITUTE A COMPLYING PRESENTATION.

ز ) هنگامی که بانــک گشاینده از پذیرش اسناد یا بانک تائید کننده از قبول یا معامله اسناد خودداری کند و بـــــا رعایت مفاد ایـــن ماده مراتب را اعلام نمایند، حق استرداد وجه پرداخت شده به علاوه بهره مربوطــــه را خواهند داشت .

WHEN AN ISSUING BANK REFUSES TO HONOUR OR A CONFIRMING BANK REFUSES TO HONOUR OR NEGOTIATE AND HAS GIVEN NOTICE TO THAT EFFECT IN ACCORDANCE WITH THIS ARTICLE, IT SHALL THEN BE ENTITLED TO CLAIM A REFUND,WITH INTEREST,OF ANY REIMBURSEMENT MADE.

ماده ۱۷- اسناد اصل و رونوشت:

ARTICLE 17 ORIGINAL DOCUMENTS AND COPIES

 

الف ) حداقل یک نسخه اصل از هر سندی که در شرایط اعتبار درج شده باید ارائه شود.

AT LEAST ONE ORIGINAL OF EACH DOCUMENT STIPULATED IN THE CREDIT MUST BE PRESENTED.

ب ) بانک سندی را بعنوان نسخه اصل تلقــــی می کند که ظاهرا" دارای امضاء علامت ، مهر یا نشانه ای ازصادرکننده آن به صورت اصل باشد ، مگر اینکه در سند تصریح شده باشد که نسخه اصل نیست .

A BANK SHALL TREAT AS AN ORIGINAL ANY DOCUMENT BEARING AN APPARENTLY ORIGINAL SIGNATURE, MARK, STAMP, OR LABEL OF THE ISSUER OF THE DOCUMENT,UNLESS THE DOCUMENT ITSELF INDICATES THAT IT IS NOT AN ORIGINAL.

ج ) به جزء در مواردی که در سند به نحو دیگری تصریح شده باشد، بانک سندی را به عنوان اصل تلقی می کند که :

UNLESS A DOCUMENT INDICATES OTHERWISE,A BANK WILL ALSO ACCEPT A DOCUMENT AS ORIGINAL IF IT:

1-      ظاهر آن حاکی از دستنویس ، تایپ ، پرفراژ یا مهر صادرکننده سند باشد،یا

 1-APPEARS TO BE WRITTEN,TYPED,PERFORATED OR STAMPED BY THE DOCUMENT ISSUER'S HAND;OR

2-      ظاهرآن حاکی از صدور سند بر روی سربرگ اصلی صادرکننده سند باشد، یا

2-APPEARS TO BE ON THE DOCUMENT ISSUER'S ORIGINAL STATIONERY; OR

3-      تصریح کند که نسخه اصل است ، مگر اینکه تصریح مذکور حاکی از اشاره بر سند ارایه شده نباشد.

3-STATES THAT IT IS ORIGINAL, UNLESS THE STATEMENT APPEARS NOT TO APPLY TO THE DOCUMENT PRESENTED

د ) اگر اعتبار،ارائه نسخ رونوشت درخواست شده باشد، ارائه نسخ اصل یا رونوشت مجاز است .

 IF A CREDIT REQUIRES PRESENTATION OF COPIES OF DOCUMENTS, PRESENTATION OF EITHER ORIGINALS OR COPIES IS PERMITTED.

ه ) اگر در اعتبار ارائه اسنادی چند نسخه ای با استفاده از عباراتی مثل " نسخه دوم " در "دو نسخه " یا "در دو نســــخه رونوشت " درخواست شده باشد ، ارایه حداقل یک نسخه اصل و بقیه آن به صورت رونوشت کافی است مگر آنکه در سند به نحو دیگری تصریح شده باشد.

IF A CREDIT REQUIRES PRESENTATION OF MULTIPLE DOCUMENTS BY USING TERMS SUCH AS " IN DUPLICATE" "IN TWO FOLD" OR "IN TWO COPIES",THIS WILL BE SATISFIED BY THE PRESENTATION OF AT LEAST ONE ORINGINAL AND THE REMAINING NUMBER IN COPIES,EXCEPT WHEN THE DOCUMENT ITSELF INDICATES OTERWISE.

 

ماده ۱۸- سیاهه بازرگانی:

ARTICLE 18 COMMERCIAL INVOICE

 

الف ) سیاهه بازرگانی :

A. A COMMERCIAL INVOICE:

1-      باید ظاهرا" حاکی از صدور آن توسط ذی نفع باشد (به جزء آنچه که در ماده 38 درج شده)

1-MUST APPEAR TO HAVE BEEN ISSUED BY THE BENEFICIARY (EXCEPT AS PROVIDED IN ARTICLE 38);

2-      باید به نام درخواست کننده اعتبار صادر شود (به جزء آنچه در بند ز ماده 38 درج شده )

2-MUST BE MADE OUT IN THE NAME OF THE APPLICANT (EXCEPT AS PROVIDED IN SUB-ARTICLE 38(g)

3-      باید به همان ارزی صادر شود که در شرایط اعتبار درج شده ، و

 3-MUST BE MADE OUT IN THE SAME CURRENCY AS THE CREDIT; AND

4-      نیازی به امضاء ندارد.

 4-NEED NOT BE SIGNED.

ب ) بانک کارگزار تعیین شده ، بانک تائید کننده در صورت وجود ، یا بانک گشاینده می تواند سیاهه صادره به مبلغی بیش از مبلغ مندرج در اعتبار بپذیرد و تصمیم بانک مذکور توسط کلیه طرفین لازم الاجراء باشد، به شرط اینکه بانک مذکور مبلغی بیش از مبلغ مجاز ذکر شده در شرایط اعتبار پرداخت یا معامله نـکرده باشد.

A NOMINATED BANK ACTING ON ITS NOMINATION,A CONFIRMING BANK,IF ANY, OR THE ISSUING BANK MAY ACCEPT A COMMERCIAL INVOICE ISSUED FOR AN AMOUNT IN EXCESS OF THE AMOUNT PERMITTED BY THE CREDIT,AND ITS DECISION WILL BE BINDING UPON ALL PARTIES,PROVIDED THE BANK IN QUESTION HAS NOT HONURED OR NEGOTIATED FOR AN AMOUNT IN EXCESS OF THAT PERMITTED BY THE CREDIT.

ج ) شرح کالا، خدمات یا عملکرد مذکور در سیاهه بازرگانی باید با آنچه که در شرایـــط اعتبــــار درج شده مطابقت داشته باشد.

THE DESCRIPTION OF THE GOODS,SERVICES OR PERFORMANCE IN A COMMERCIAL INVOICE MUST CORRESPOND WITH THAT APPEARING IN THE CREDIT.

ماده ۱۹- سند حمل برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل:

ARTICLE 19 TRANSPORT DOCUMENT COVERING AT LEAST TWO DIFFERENT MODES OF TRANSPORT

الف ) سند حملی که برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل ونقل (حمل مرکب یا چند وجهی ) بکار می رود صرفنظر از اینکه به چه نامی صادر شود، باید ظاهرا" در برگیرنده این موارد باشد:

A TRANSPORT DOCUMENT COVERING AT LEAST TWO DIFFERENT MODES OF TRANSPORT (MULTIMODAL OR COMBINED TRANSPORT DOCUMENT), HOWEVER NAMED,MUST APPEAR TO:

1-      نام حمل کننده و امضاء آن توسط :

: 1-INDICATE THE NAME OF THE CARRIER AND BE SIGNED BY

·         توسط حمل کننده یا نماینده نامبرده شده حمل کننده تحت عنوان از طرف یا برای حمل کننده

THE CARRIER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER,OR

·         فرمانده یا نماینده نامبرده شده فرمانده تحت عنوان از طرف یا برای فرمانده

 THE MASTER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE MASTER.

هرگونه امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده یا نماینده باید به عنوان حمل کننده ، فرمانده یا نماینده بنابه مورد قابل شناسائی باشد.

ANY SIGNATURE BY THE CARRIER, MASTER OR AGENT MUST BE IDENTIFIED AS THAT OF THE CARRIER, MASTER OR AGENT.

هرگونه امضاء توسط نماینده باید حاکی از آن باشد که آیا نماینده به عنوان "از طرف یا برای حمل کننده " سند را امضاء یا "برای یا از طرف فرمانده " است .

ANY SIGNATURE BY AN AGENT MUST INDICATE WHETHER THE AGENT HAS SIGNED FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER OR FOR OR ON BEHALF OF THE MASTER.

2-      ارســـــال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی ، آنگونه که در اعتبار آمده ، بوسیله :

2-INDICATE THAT THE GOODS HAVE BEEN DISPATCHED, TAKEN IN CHARGE OR SHIPPED ON BOARD AT THE PLACE STATED IN THE CREDIT, BY:

·  عبارت چاپی یا

 PRE-PRINTED WORDING, OR

·  مهر یا یادداشتی شامل تاریخ ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی

A STAMP OR NOTATION INDICATING THE DATE ON WHICH THE GOODS HAVE BEEN DISPATCHED, TAKEN IN CHARGE OR SHIPPED ON BOARD.

تاریخ صدور سند حمل به عنوان تاریخ ارسال ، در اختیار گرفتن ویا بارگیری کالا در کشتی و تـــــاریخ حمل کالا تلقی خواهد شد . به هر حال اگر سند حمل به وسیله مهر یا یادداشتی که حاکی از تاریخ ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا در کشتی باشد این تاریخ به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

THE DATE OF ISSUANCE OF THE TRANSPORT DOCUMENT WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF DISPATCH,TAKING IN CHARGE OR SHIPPED ON BOARD,AND THE DATE OF SHIPMENT.HOWEVER,IF THE TRANSPORT DOCUMENT INDICATES,BY STAMP OR NOTATION,A DATE OF DISPATCH,TAKING IN CHARGE OR SHIPPED ON BOARD,THIS DATE WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OR SHIPMENT.

3-                  محل ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری و محل مقصد نهایی طبق آنچه که در اعتبار درج شده باشد،حتی اگر:

 3-INDICATE THE PLACE OF DISPATCH, TAKING IN CHARGE OR SHIPMENT AND THE PLACE OF FINAL DESTINATION STATED IN THE CREDIT, EVEN, IF:

 الف ) سند حمل ، علاوه بر آن بیانگر محل ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری یا محل مقصد نهایی مختلف بوده یا

THE TRANSPORT DOCUMENT STATES,IN ADDITION,A DIFFERENT PLACE OF DISPATCH,TAKING IN CHARGE OR SHIPMENT OR PLACE OF FINAL DESTINATION.

OR

 ب ) سند حمل شامل عبارت " در نظر گرفته شده " یا عبارت مشابه در ارتباط با کشتی ، بندربارگیری یا بندر تخلیه باشد.

THE TRANSPORT DOCUMENT CONTAINS THE INDICATION "INTENDED" OR SIMILAR QUALIFICATION IN RELATION TO THE VESSEL,PORT OF LOADING OR PORT OF DISCHARGE.

4-      تنها نسخه اصل یا اگر در بیش از یک نسخه اصل صادر شده ، کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در سند حمل درج شده باشد.

BE THE SOLE ORIGINAL TRANSPORT DOCUMENT OR, IF ISSUED IN MORE THAN ONE ORIGINAL, BETHE FULL SET AS INDICATED ON THE TRANSPORT DOCUMENT.

6-      مواد و شرایط حمل یا اشاره به منبع دیگری شامل مواد و شرایط حمل ( سند حمل خلاصه شده یا پشت سفید ) باشد، محتویات مواد و شرایط چنین مقرراتی بررسی نخواهد شد.

CONTAIN TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE OR MAKE REFERENCE TO ANOTHER SOURCE CONTAINING THE TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE (SHORT FORM OR BLANK BACK TRANSPORT DOCUMENT). CONTENTS OF TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE WILL NOT BE EXAMINED.

7-      هیچ گونه اشاره ای به " حمل دربست " نباشد.

CONTAIN NO INDICATION THAT IT IS SUBJECT TO A CHARTER PARTY. 

ب ) از نظر این ماده ،انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (Transshipment به معنی تخلیــــه کــــالا از یک نوع وسیله نقلیه و بارگیری مجدد آن روی وسیله نقلیه دیگر(اعم از اینکه دو نوع مختـــــف وسیـــله نقلیــه باشد) در خلال حمل و نقل از محل ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری کالا به مقصــــد نهایی ذکر شده در شرایط اعتبار است .

FOR THE PURPOSE OF THIS ARTICLE, TRANSHIPMENT MEANS UNLOADING FROM ONE MEANS OF CONVEYANCE AND RELOADING TO ANOTHER MEANS OF CONVEYANCE (WHETHER OR NOT IN DIFFERENT MODES OF TRANSPORT) DURING THE CARRIAGE FROM THE PLACE OF DISPATCH,TAKING IN CHARGE OR SHIPMENT TO THE PLACE OF FINAL DESTINATION STATED IN THE CREDIT.

ج ) 1- اگر سند حمل به احتمال انجام انتقال کالا از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر اشاره داشته باشد،باید حمل کالا در تمام طول مسیر با همان سند واحد حمل پوشش داده شود.

 1-A TRANSPORT DOCUMENT MAY INDICATE THAT THE GOODS WILL OR MAY BE TRANSHIPPED PROVIDED THAT THE ENTIRE CARRIAGE IS COVERED BY ONE AND THE SAME TRANSPORT DOCUMENT.

2- سند حملی که اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیــگر دارد، قابل قبول است ، حتی اگر انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در اعتبار منـع شده باشد.

2-A TRANSPORT DOCUMENT INDICATING THAT TRANSHIPMENT WILL OR MAY TAKE PLACE IS ACCEPTABLE, EVEN IF THE CREDIT PROHIBITS TRANSHIPMENT.

 

ماده ۲۰- بارنامــــــــه:

 ARTICLE 20 BILL OF LADING

 

الف ) بارنامه ، به هر نامی که باشد ، باید در برگیرنده موارد زیر باشد:

A BILL OF LADING, HOWEVER NAMED, MUST APPEAR TO:

1-      نام حمل کننده که به نحو زیر امضاء شده باشد:

1-INDICATES THE NAME OF THE CARRIER AND IS SIGNED BY:

 

·         توسط حمل کننده یانماینده نامبرده شده حمل کننده برای یا از طرف حمل کننده ،

THE CARRIER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER,OR

·         توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده فرمانده برای یا از طرف فرمانده .

THE MASTER OR A NAMED AGENT FOR OR ON BEHALF OF THE MASTER

 امضاء توسط حمل کننده ، فرمانده یا نماینده به نحوی که به عنوان حمل کننده ، فرمانده یا نماینده قابل شناسایی باشد.

ANY SIGNATURE BY THE CARRIER, MASTER OR AGENT MUST BE IDENTIFIED AS THAT OF THE CARRIER, MASTER OR AGENT.

 هرگونه امضاء توسط نماینده به نحوی که نشان دهد آیا نماینده به عنوان " برای حمل کننده " یـــا از طـــــرف " یا از طرف " حمل کننده "یا " برای فرمانده یا " از طرف فرمانده " سند را امضــــاء نموده است .

ANY SIGNATURE BY AN AGENT MUST INDICATE WHETHER THE AGENT HAS SIGNED FOR OR ON BEHALF OF THE CARRIER OF FOR OR ON BEHALF OR THE MASTER.

2-      بارگیری کالا در کشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:

2-INDICATE THAT THE GOODS HAVE BEEN SHIPPED ON BOARD A NAMED VESSEL AT THE PORT OF LOADING STATED IN THE CREDIT BY:

·         طی متن چاپی بارنامه

PRE-PRINTED WORDING, OR

·         طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی که کالا بارگیری شده است .

AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE DATE ON WHICH THE GOODS HAVE BEEN SHIPPED ON BOARD.

 تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر اینکه بارنامه شامل یــادداشــــت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که دراین صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری بــــه عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

THE DATE OF ISSUANCE OF THE BILL OF LADING WILL BE DEEMED TO BE THE DATE OF SHIPMENT UNLESS THE BILL OF LADING CONTAINS AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE DATE OF SHIPMENT,IN WHICH CASE THE DATE STATED IN THE ON BOARD NOTATION WILL BE DEEMED TO

BE THE DATE OF SHIPMENT.

اگر بارنامه شامل عبارت "کشتی مورد نظر" یا عبارت مشــــــــابه در ارتبــــاط با نام کشتـــی باشد، یادداشت بارگیری که به تاریخ حمل و نام کشتی واقعی اشاره کند الزامی است .

IF THE BILL OF LADING CONTAINS THE INDICATION "INTENDED VESSEL" OR SIMILAR QUALIFICATION IN RELATION TO THE NAME OF THE VESSEL , AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE DATE OF SHIPMENT AND THE NAME OF THE ACTUAL VESSEL IN REQUIRED.

3-      حمل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد.

3-INDICATE SHIPMENT FROM THE PORT OF LOADING TO THE PORT OF DISCHARGE STATED IN THE CREDIT.

اگر دربارنامه به بندربارگیری مندرج در اعتبار به عنوان بندربارگیری اشاره نشده باشـــد یا اگـــــر بارنــامـه شامل عبارت " مورد نظر" یا عبارت مشابه در ارتباط با بندر بارگیری باشـــد، یـــادداشت بارگیری شامــــل بندر بارگیری مندرج در اعتبار ، تاریخ حمل و نام کشتی الزامی است . ایــــن شرط حتی در مـــــــواردی کـه بارنامه دارای متن از پیش چاپ شده در ارتباط با بارگیری و حمـــل کــــالا در کشتی نامبرده شــده است لازم الاجراء است .

IF THE BILL OF LADING DOES NOT INDICATE THE PORT OF LOADING STATED IN THE CREDIT AS THE PORT OF LOADING, OR IF IT CONTAINS THE INDICATION "INTENDED" OR SIMILAR QUALIFICATION IN RELATION TO THE PORT OF LOADING, AN ON BOARD NOTATION INDICATING THE PORT OF LOADING AS STATED IN THE CREDIT, THE DATE OF SHIPMENT AND THE NAME OF THE VESSEL IS REQUIRED.

THIS PROVISION APPLIES EVEN WHEN LOADING ON BOARD OR SHIPMENT ON A NAMED VESSEL IS INDICATED BY PRE-PRINTED WORDING ON THE BILL OF LADING.

4- تنها نسخه اصل بارنامه و یا اگر بارنامه در بیش از یک نسخه اصل صادر شده باشد شامل کلیه نسخ اصل طبق آنچه که در بارنامه قید شده باشد.

4-BE THE SOLE ORIGINAL BILL OF LADING OR, IF ISSUED IN MORE THAN ONE ORIGINAL, BE THE FULL SET AS INDICATED ON THE BILL OF LADING.

5- مواد و شرایط حمل یا اشاره به منبع دیگری که شامل مواد و شرایط حمل است ( بارنامه خلاصه شده یا پشت سفید) باشد. محتویات مواد و شرایط حمل مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

5-CONTAIN TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE OR MAKE REFERENCE TO ANOTHER SOURCE CONTAINING THE TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE (SHORT FORM OR BLANK BACK BILL OF LADING). CONTENTS OF TERMS AND CONDITIONS OF CARRIAGE WILL NOT BE EXAMINED.

6- هیچگونه اشاره ای به شرایط حمل دربست نباشد.

6-CONTAIN NO INDICATION THAT IT IS SUBJECT TO A CHARTER PARTY.

ب ) از نظـــــــر این ماده ، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیـگر به معنی تخلیـه از یک کشتـــی و بارگیری مجدد روی کشتی دیگر در طی عملیات حمل و نقل از بندر بارگیری به بندر تخلیه منــــدرج دراعتبار است .

FOR THE PURPOSE OF THIS ARTICLE,TRANSHIPMENT MEANS UNLOADING FROM ONE VESSEL AND RELOADING TO ANOTHER VESSEL DURING THE CARRIAGE FROM THE PORT OF LOADING TO THE PORT OF DISCHARGE STATED IN THE CREDIT.

ج ) 1- اگر بارنامه به احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک وسیله به وسیله نقلیه دیگر اشاره داشته باشد باید تمام طول مسیر حمل با همان بارنامه واحد پوشش داده شود

1-A BILL OF LADING MAY INDICATED THAT THE GOODS WILL OR MAY BE TRANSHIPPED PROVIDED THAT THE ENTIRE CARRIAGE IS COVERED BY ONE AND THE SAME BILL OF LADING.

 2- حتی اگر انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر به موجب اعتبار غیر مجاز باشد ، بارنامـه ای که بــه احتمال انجام یا انجام انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر اشاره کند قابل قبول است به شرط آنـــــکه کـــــالا در کانتینر ، تریلر یا قایق های سبک (Lash Barge) طبق آنچه که در بارنامه تائید شده حمــل شود.

2-A BILL OF LADING INDICATING THAT TRANSHIPMENT WILL OR MAY TAKE PLACE IS ACCEPTABLE, EVEN IF THE CREDIT PROHIBITS TRANSHIPMENT,IF THE GOODS HAVE BEEN SHIPPED IN A CONTAINER, TRAILER OR LASH BARGE AS EVIDENCED BY THE BILL OF LADING.

د ) به شرط مندرج در یک بارنامه مبنی براینکه حمل کننده حق انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر را برای خود محفوظ میدارد ترتیب اثر داده نمی شود.

CLAUSES IN A BILL OF LADING STATING THAT THE CARRIER RESERVES THE RIGHT TO TRANSHIP WILL BE DISREGARDED.