آئین نامه نحوه ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی ابلاغ شد:

منتشر شده در تاریخ: شنبه 4 مرداد 1393

 

    معاون اول رئیس جمهور آئین‌ نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را پس از تائید رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 92.06.05 آئین‌ نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را به شرح زیر تصویب کردند:

ماده1ـ در این آئین‌ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ شورا: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

ب - منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که به موجب قانون تأسیس شده و یا می‌شوند.

ج - دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

د ـ متقاضی: شخص حقوقی دولتی که ایجاد منطقه را درخواست می‌کند.

هـ ـ طرح توجیهی (مطالعات اولیه): شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی به همراه برآورد هزینه‌های راه‌اندازی و نحوه تأمین منابع مالی موردنیاز به همراه برنامه زمانبندی و تأثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد محلی و ملی با توجه به بازار کشورهای هدف برای تهیه مواد اولیه و صادرات کالاهای ساخته شده و تأثیر آن بر شاخص‌ها و استانداردهای فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی.

وـ طرح جامع: طرح بلندمدتی که در آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، فرهنگی، آموزشی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی منطقه، خطوط کلی ارتباطی و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق، نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها و حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تبیین می‌شود. این طرح در تطبیق با طرح‌های ناحیه‌ای و منطقه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه می‌شود.

ز ـ زیرساخت‌ها: مجموع امکانات و پیش‌نیازهای ضروری و لازم جهت ایجاد و تأسیس منطقه متناسب با موقعیت جغرافیایی محدوده موردنظر در بخشهای حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی)، انرژی و ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ح ـ محدوده منطقه: محدوده جغرافیایی که تحت حاکمیت قوانین و مقررات منطقه قرار می‌گیرد.

ماده2ـ فرآیند بررسی ایجاد هر منطقه شامل مراحل و تشریفات زیر می‌باشد:

الف ـ ارایه طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی و سایر اسناد و مدارک مربوط توسط متقاضی به دبیرخانه.

ب ـ ارایه موافقت بدون قید و شرط دستگاه‌های اجرایی تأمین‌کننده خدمات زیرساختی و سایر مراجع ذی‌ربط قانونی.

ج ـ بررسی مدارک و طرح توجیهی ارایه شده توسط دبیرخانه.

د ـ ارایه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد منطقه به دبیر شورا.

هـ ـ طرح ایجاد منطقه در شورا برحسب تصمیم دبیر شورا.

و ـ تنظیم وتقدیم لایحه ایجاد منطقه جهت سیر مراحل قانونی تصویب.

ماده3ـ وجود اراضی مناسب جهت تأسیس منطقه یکی از مهمترین پیش‌نیازهای تأسیس این مناطق است. جانمایی محدوده منطقه باید به نحوی باشد تا باتوجه به اهداف تأسیس منطقه، شرایط طبیعی و امکانات بالقوه و بالفعل موردنیاز را دارا باشد.

تبصره1ـ حداقل میزان‌مساحت موردنیاز با توجه به طرح توجیهی و کاربری اراضی تعیین خواهد شد و لازم است حداقل هفتاد درصد اراضی محدوده پیشنهادی بدون معارض باشد.

تبصره2ـ سازمان منطقه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا، نسبت به تهیه و ارایه طرح جامع اقدام نماید.

ماده4ـ متقاضیان تأسیس منطقه مکلفند درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات موردنیاز به شرح زیر به دبیرخانه تسلیم نمایند:

1ـ ارایه تقاضای بالاترین مقام دستگاه همراه با طرح توجیهی.

2ـ نقشه جانمایی (کاداستر) محدوده پیشنهادی و موقعیت جغرافیایی (جهات چهارگانه و موقعیت نسبت به شهرهای اطراف و غیره)

3ـ وضعیت شبکه‌های زیربنایی شامل:

الف ـ آب (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی‌ربط).

ب ـ برق (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی‌ربط).

ج ـ زیرساختهای موردنیاز ارتباطات و فناوری اطلاعات (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی‌ربط).

د ـ شبکه‌های مواصلاتی (زمینی، دریایی و هوایی).

هـ ـ انرژی (موافقت غیرمشروط دستگاه ذی‌ربط).

4ـ نظر مساعد استانداری و تعهد برای حمایت از منطقه.

5 ـ اعلام وضعیت اراضی محدوده پیشنهادی اعم از مالکیت دولتی و غیردولتی.

6 ـ نظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح.

7ـ تطبیق جغرافیایی محدوده منطقه پیشنهادی با محدوده‌های مصوب در تقسیمات کشوری.

تبصره ـ چنانچه مدارک و مستندات درخواستی ناقص، مبهم و فاقد اطلاعات ضروری باشد، مهلتی جهت رفع نقص به متقاضی داده خواهد شد. چنانچه متقاضی ظرف مهلت مقرر جهت رفع نقص اقدام نکند، بررسی درخواست از دستور کار دبیرخانه خارج خواهد شد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 23 تیرماه 93 به تأیید مقام‌ ریاست جمهوری رسیده است.