درخواست خرید منواتیلن گلایکول MEGصادراتی:

نام کامل:شرکت میکرون پروشیمیطبقه:
عنوان:درخواست خرید منواتیلن گلایکول MEGصادراتیتلفن:+77017344629
فکس:+77272506170ایمیل:micron_chemical@mail.ru
وب سایت:  

آدرس:

شرکت میکرون پتروشیمی در خواست خرید 100تن ماهیانه MEGبا خلوص 99.8 براى صادرات را از شرکتهای فعال در آین زمینه رادارد.