درخواست خرید ضایعات گندم و آرد ضایعاتی :

نام کامل:نظیریانطبقه:عمومی
عنوان:درخواست خرید ضایعات گندم و آرد ضایعاتی تلفن:09121232301
فکس:88830163ایمیل:d_nazirian@yahoo.com
وب سایت:  

آدرس:

» » یک واحد تولیدی جهت تولید محصول نهائی نیاز به خرید ضایعات گندم و آرد ضایعاتی دارد